รายงานผลรายละเอียดการเบิกจ่ายงบดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2567
  แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (0335)
  ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ 20004350002002000000 (20004350002702000000)
  1. กิจกรรม : การจัดการศึกษาประถมศึกษาสำหรับโรงเรียนปกติ กิจกรรมรองการบริหารกิจการในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน (Area-base) (20004660516400034) 20004670516400034 (00000)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
1.1  เพื่อใช้ในการบริหารจัดการสำนักงาน, ค่าสาธารณูปโภค, ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการโรงเรียนในสังกัดตามภาระงาน และติดตามพัฒนาคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 1/4850 (ง 241/4850 ครั้งที่ 3 ลว. 17  ต.ค. 2566) [ใบเงินงวด] [ใบจัดสรร] งบสำนักงาน  2,000,000.00  0.00  367,028.32  1,632,664.98  306.70 99.98
1.4  คชจ.ในการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566/482 (ง 241/482 ครั้งที่ 165 ลว. 2  ก.พ. 2567) [ใบเงินงวด] กลุ่มส่งเสริมการสึกษา  40,000.00  0.00  0.00  0.00  40,000.00 0.00
- รวม  2,040,000.00  0.00 367,028.32 1,632,664.98 40,306.70 98.02 -
  แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (0335)
  ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ 20004350002002000000 (20004350002702000000)
  2. กิจกรรม : การจัดการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้นสำหรับโรงเรียนปกติ (สนับสนุนเสริมสร้างความเข้มแข็งในการพัฒนาครูอย่างมีประสิทธิภาพ) (20004660516551999) 20004670516551999 (00000)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
2.1  คชจ.เดินทางเข้ารับการสัมภาษณ์ครูดีเด่น "รางวัลเจ้าฟ้ากรมหลวงนราธวาสราชนครินทร์"ประจำปี 2567 พื้นที่ภาคใต้ วันพฤหัสบดีที่ 7 ธันวาคม 2566ณ กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดน ภาค 4 อ.เมือง จ.สงขลา/5176 (ง 241/5176 ครั้งที่ 39 ลว. 8  พ.ย. 2566) [ใบเงินงวด] 96.ต้นพิกุล  1,940.00  0.00  0.00  0.00  1,940.00 0.00
2.3  คชจ.ในการตรวจและประเมินผลงานทางวิชาการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ขอรับการประเมินเพื่อให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ปี งปม.2567/5588 (ง 241/5588 ครั้งที่ 90 ลว. 14  ธ.ค. 2566) [ใบจัดสรร] [ใบเงินงวด] งบสำนักงาน  255,350.00  0.00  0.00  250,910.00  4,440.00 98.26
2.6  คชจ.เดินทางเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบายเรียนดี มีความสุขสู้การนิเทศอย่างมีประสิทธิภาพ ระหว่างวันที่ 19-21 กุมภาพันธ์ 2567ณ โรงแรมรอยัล ซิตี้ กรุงเทพฯ/907  (ง 241/907 ครั้งที่ 201 ลว. 29  ก.พ. 2567) [ใบเงินงวด] กลุ่มนิเทศฯ  6,300.00  0.00  0.00  6,300.00  0.00 100.00
2.8  คชจ.เดินทางไปราชการของคณะทำงานและผู้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์สำหรับศึกษานิเทศก์ (Application Development for Supervisor)ระหว่างวันที่ 28-30 พ.ค.67/1917 (ง 241/1917 ครั้งที่ 23 ลว. 17  พ.ค. 2567) [ใบเงินงวด] [ใบจัดสรร] กลุ่มนิเทศฯ  5,900.00  0.00  0.00  5,900.00  0.00 100.00
2.11  คชจ.ในการตรวจและประเมินผลงานทางวิชาการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ขอรับการประเมินเพื่อให้มีและเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ/2665 (ง 241/2665 ครั้งที่ 169 ลว. 26  มิ.ย. 2567) [ใบเงินงวด] กลุ่มบริหารบุคคล  255,350.00  0.00  0.00  0.00  255,350.00 0.00
- รวม  524,840.00  0.00 0.00 263,110.00 261,730.00 50.13 -
  แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (0335)
  ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ 20004350002002000000 (20004350002702000000)
  3. กิจกรรม : การจัดการศึกษาประถมศึกษาสำหรับโรงเรียนปกติ (การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ) (20004660516406317) 20004670516406317 (00000)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
3.1  คชจ.ในการเดินทางเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อซ้อมความเข้าใจการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุแทนโรงเรียนขนาดเล็กตามคำสั่งมอบอำนาจสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระหว่างวันที่ 24-25 พ.ย.66 ณ โรงแรมบางกอกพาเลส กรุงเทพฯ/5407 (ง 241/5407 ครั้งที่ 66 ลว. 28  พ.ย. 2566) [ใบเงินงวด] กลุ่มการเงิน  6,200.00  0.00  0.00  6,200.00  0.00 100.00
- รวม  6,200.00  0.00 0.00 6,200.00 0.00 100.00 -
  แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (0335)
  ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ 20004350002002000000 (20004350002702000000)
  4. กิจกรรม : การจัดการศึกษาประถมศึกษาสำหรับโรงเรียนปกติ (การสนับสนุนการศึกษาภาคบังคับ) (20004660516405272) 20004670516405272 (00000)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
4.1  คชจ.เดินทางเข้าร่วมโครงการอบรมเสริมสร้างความรู้ด้านการบริหารงานการคลัง และป้องกันทุจริตของหน่วยงาน วันที่ 25-26 ธ.ค.66 จ.ปทุมธานี/5700 (ง 241/5700 ครั้งที่ 103 ลว. 21  ธ.ค. 2566) [ใบเงินงวด] งบสำนักงาน  6,200.00  0.00  0.00  6,200.00  0.00 100.00
4.3  เพื่อชำระเงินสมทบกองทุนทดแทนประจำปี พ.ศ.2567 (ม.ค.-ธ.ค.67)/35 (ง 241/35 ครั้งที่ 117 ลว. 4  ม.ค. 2567) [ใบจัดสรร] [ใบเงินงวด] งบสำนักงาน  33,408.00  0.00  0.00  0.00  33,408.00 0.00
4.6  ค่าเช่าอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ระยะเวลา 6 เดือน (ต.ค.66-มี.ค.67)/277 (ง 241/277 ครั้งที่ 142 ลว. 18  ม.ค. 2567) [ใบจัดสรร] [ใบเงินงวด] งบสำนักงาน  1,316,400.00  0.00  0.00  1,316,400.00  0.00 100.00
4.9  ค่าเช่าอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ระยะเวลา 3 เดือน (เม.ย.-มิ.ย.67)/1923 (ง 241/1923 ครั้งที่ 30 ลว. 20  พ.ค. 2567) [ใบจัดสรร] [ใบเงินงวด] งบสำนักงาน  658,200.00  0.00  0.00  366,333.11  291,866.89 55.66
- รวม  2,014,208.00  0.00 0.00 1,688,933.11 325,274.89 83.85 -
  แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (0335)
  ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ 20004350002002000000 (20004350002702000000)
  5. กิจกรรม : การช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายทางสังคม (20004666240800000) 20004350002002000000 (00000)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
5.1  คชจ.ดำเนินโครงการพัมนาครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติหน้าที่นักจิตวิทยา วันที่ 22-24 ธ.ค.66 โรงแรมบางกอกพาเลส กรุงเทพฯ (นักจิตวิทยาโรงเรียน)/5666 (ง 241/5666 ครั้งที่ 97 ลว. 19  ธ.ค. 2566) [ใบจัดสรร] [ใบเงินงวด] งบสำนักงาน  3,500.00  0.00  0.00  0.00  3,500.00 0.00
5.4  คชจ.ดำเนินโครงการพัมนาครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติหน้าที่นักจิตวิทยา วันที่ 22-24 ธ.ค.66 โรงแรมบางกอกพาเลส กรุงเทพฯ (ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมฯ)/5666 (ง 241/5666 ครั้งที่ 97 ลว. 19  ธ.ค. 2566) [ใบจัดสรร] [ใบเงินงวด] งบสำนักงาน  7,000.00  0.00  0.00  6,990.00  10.00 99.86
5.7  คชจ.เดินทางเข้าร่วมการประชุมการปฏิบัติการพัมนาครูแนะแนวแกนนำและการ Coaching เป้าหมายชีวิต ตามนโยบายเรียนดีมีสุข ระหว่างวันที่ 21-24 ม.ค.2567ณ โรงแรมบางกอกพาเลส เขตราชเทวี กรุงเทพฯ/457 (ง 241/457 ครั้งที่ 161 ลว. 1  ก.พ. 2567) [ใบเงินงวด] 13.นิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์  9,500.00  0.00  0.00  4,314.00  5,186.00 45.41
- รวม  20,000.00  0.00 0.00 11,304.00 8,696.00 56.52 -
  แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (0335)
  ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ 20004350002002000000 (20004350002702000000)
  6. กิจกรรม : ส่งเสริม สนับสนุนให้บุคคลได้รับสิทธิและโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึงและเป็นธรรมสอดคล้องตามบริบท (20004665201500000) 20004675201500000 (00000)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
6.1  คชจ.จัดกิจกรรมและเข้าร่วมประชุม "43ปี การศึกษาไทยก้าวไกลด้วยพระเมตตา" การพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารฯ วันที่ 20-23 ธ.ค.66 จ.เชียงราย/47 (ง 241/47 ครั้งที่ 119 ลว. 4  ม.ค. 2567) [ใบเงินงวด] 63.บ้านเจาะบาแน  16,000.00  0.00  0.00  0.00  16,000.00 0.00
6.3  ดำเนินการรับนักเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2567/79 (ง 241/79 ครั้งที่ 122 ลว. 8  ม.ค. 2567) [ใบจัดสรร] [ใบเงินงวด] งบสำนักงาน  10,000.00  0.00  0.00  0.00  10,000.00 0.00
6.6  คชจ.ในการดำเนินงานต่างๆ เกี่ยวกับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยบุคคลครอบครัว องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ และสถานประกอบการเช่นการจัดประชุม และการนิเทศ กำกับ ติดตาม เป็นต้น/2569 (ง 241/ ครั้งที่ 160 ลว. 25  มิ.ย. 2567) [ใบเงินงวด] [ใบจัดสรร] กลุ่มส่งเสริมการสึกษา  7,000.00  0.00  0.00  0.00  7,000.00 0.00
- รวม  33,000.00  0.00 0.00 0.00 33,000.00 0.00 -
  แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (0335)
  ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ 20004350002002000000 (20004350002702000000)
  7. กิจกรรม : การจัดการศึกษาประถมศึกษาสำหรับโรงเรียนปกติิ (20004660516400000) 20004670516400000 (00000)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
7.1  ค่าตอบแทนวิทยากรสอนอิสลามศึกษารายชั่วโมง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 ระดับประถมศึกษา (ป.1-ป.6)/1955 (ง 241/195 ครั้งที่ 134 ลว. 15  ม.ค. 2567) [ใบจัดสรร] [ใบเงินงวด] งบสำนักงาน  1,240,000.00  0.00  0.00  1,152,400.00  87,600.00 92.94
7.4  ค่าขนย้ายของส่วนตัวในการเดินทางไปราชการประจำของข้าราชการ/767 (ง 241/767 ครั้งที่ 187 ลว. 19  ก.พ. 2567) [ใบเงินงวด] งบสำนักงาน  31,154.00  0.00  0.00  31,154.00  0.00 100.00
7.6  คชจ.ในการบริหารจัดการสำนักงาน,ค่าสาธารณูปโภค,คชจ.ในการบริหารจัดการโรงเรียนในสังกัดตามภาระงาน และการติดตามพัฒนาคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 2/817 (ง 241/817 ครั้งที่ 191 ลว. 22  ก.พ. 2567) [ใบเงินงวด] งบสำนักงาน  1,000,000.00  0.00  190,266.02  666,658.52  143,075.46 85.69
7.8  เพื่อใช้ในการบริหารจัดการสำนักงาน, ค่าสาธารณูปโภค, ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการโรงเรียนในสังกัดตามภาระงาน และการติดตามพัฒนาคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 3/1766 (ง 241/1766 ครั้งที่ 2 ลว. 3  พ.ค. 2567) [ใบจัดสรร] [ใบเงินงวด] งบสำนักงาน  1,000,000.00  0.00  0.00  0.00  1,000,000.00 0.00
- รวม  3,271,154.00  0.00 190,266.02 1,850,212.52 1,230,675.46 62.38 -
  แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (0335)
  ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ 20004350002002000000 (20004350002702000000)
  8. กิจกรรม : การจัดการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้นสำหรับโรงเรียนปกติ (20004660516500000) 20004670516500000 (00000)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
8.1  ค่าตอบแทนวิทยากรสอนอิสลามศึกษารายชั่วโมง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-ม.3)/195 (ง 241/195 ครั้งที่ 134 ลว. 15  ม.ค. 2567) [ใบจัดสรร] [ใบเงินงวด] งบสำนักงาน  128,000.00  0.00  0.00  106,400.00  21,600.00 83.13
- รวม  128,000.00  0.00 0.00 106,400.00 21,600.00 83.13 -
  แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (0335)
  ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ 20004350002002000000 (20004350002702000000)
  9. กิจกรรม : การจัดการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้นสำหรับโรงเรียนปกติ (การวิจัยเพื่อพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา) (20004660516552018) 20004670516552018 (00000)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
9.1  คชจ.ดำเนินกิจกรรมการแข่งขันทางวิชาการด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ระดับนานาชาติ ประจำปี 2567 (รอบแรก)/859 (ง 241/859 ครั้งที่ 197 ลว. 27  ก.พ. 2567) [ใบจัดสรร] [ใบเงินงวด] งบสำนักงาน  14,500.00  0.00  0.00  14,500.00  0.00 100.00
- รวม  14,500.00  0.00 0.00 14,500.00 0.00 100.00 -
  แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (0335)
  ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ 20004350002002000000 (20004350002702000000)
  10. กิจกรรม : การจัดการศึกษาประถมศึกษาสำหรับโรงเรียนปกติ กิจกรรมรองเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาขั้นพื้นฐาน (20004660516400063) 20004670516400063 (00000)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
10.1  คชจ.ในการดำเนินการกิจกรรมที่ 3 การพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน และขับเคลื่อนการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการจัดการเรียนรู้ในการขับเคลื่อนระบบคลังสื่อเทคโนโลยีดิจิทัลระดับการศึดษาขั้นพื้นฐาน (OBEC Content Center)/1003 (ง 241/1003 ครั้งที่ 207 ลว. 7  มี.ค. 2567) [ใบเงินงวด] [ใบจัดสรร] กลุ่มพัฒนาบุคลากร  15,000.00  0.00  0.00  0.00  15,000.00 0.00
- รวม  15,000.00  0.00 0.00 0.00 15,000.00 0.00 -
  แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (0335)
  ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ 20004350002002000000 (20004350002702000000)
  11. กิจกรรม : การจัดการศึกษาประถมศึกษาสำหรับโรงเรียนปกติ/กิจกรรมรองพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลายให้เอื้อต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต20004670516452034 (00000)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
11.1  คชจ.ดำเนินงานการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษาในสถานศึกษาค่าเดินทางไปนิเทศ กำกับ ติดตาม และประเมินผลการจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษาในลักษณะการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning/2276 (ง 241/2276 ครั้งที่ 102 ลว. 7  มิ.ย. 2567) [ใบเงินงวด] [ใบจัดสรร] กลุ่มนิเทศฯ  2,000.00  0.00  0.00  0.00  2,000.00 0.00
- รวม  2,000.00  0.00 0.00 0.00 2,000.00 0.00 -
  แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (0335)
  ผลผลิตผู้จบการศึกษาก่อนประถมศึกษา 20004350001002000000 (20004350001702000000)
  12. กิจกรรม : การยกระดับคุณภาพการศึกษาตามแนวทางโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย (20004660008000000) 20004350001002000000 (00000)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
12.1  คชจ.ในการนิเทศ ติดตาม และประเมินเพื่อขอรับตราพระราชทาน "บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย" และโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับประถมวัยและระดับประถมศึกษา/5680 (ง 241/5680 ครั้งที่ 100 ลว. 20  ธ.ค. 2566) [ใบเงินงวด] งบสำนักงาน  10,000.00  0.00  0.00  2,600.00  7,400.00 26.00
- รวม  10,000.00  0.00 0.00 2,600.00 7,400.00 26.00 -
  แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (0335)
  ผลผลิตผู้จบการศึกษามัธยมตอนปลาย (20004350003002000000)
  13. กิจกรรม : การส่งเสริมศักยภาพในการเรียนระดับมัธยมศึกษา (ส่งเสริมภาษาต่างประเทศที่สอง ความเป็นพลเมืองในการพัฒนาสู่โรงเรียนในประชาคมอาเซียน) 20004675019432857 (00000)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
13.1  คชจ.เดินทางเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูด้านการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ไทย วันที่ 28 พ.ค. 67 - 2 มิ.ย.67 กรุงเทพฯ/1864 (ง 241/1864 ครั้งที่ 13 ลว. 14  พ.ค. 2567) [ใบจัดสรร] [ใบเงินงวด] งบสำนักงาน  7,500.00  0.00  0.00  7,005.38  494.62 93.41
- รวม  7,500.00  0.00 0.00 7,005.38 494.62 93.41 -
  แผนงาน : บุคลากรภาครัฐ (0314)
  ผลผลิตรายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 20004140008002000000 (20004140008702000000)
  14. กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐของสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน (20004667945600000) 20004677945600000 (00000)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
14.1  เงินสมทบกองทุนประกันสังคมพนักงานราชการ ครั้งที่ 1 (6 เดือน ต.ค.66-มี.ค.67)/4851 (ง 241/4851 ครั้งที่ 1 ลว. 17  ต.ค. 2566) [ใบเงินงวด] [ใบจัดสรร] งบสำนักงาน  1,751,000.00  0.00  0.00  1,651,350.00  99,650.00 94.31
14.4  เงินสมทบกองทุนเงินทดแทนพนักงานราชการ ครั้งที่ 1 (12 เดือน ม.ค.-ธ.ค.67)/4851 (ง 241/4851 ครั้งที่ 1 ลว. 17  ต.ค. 2566) [ใบจัดสรร] [ใบเงินงวด] งบสำนักงาน  249,000.00  0.00  0.00  140,000.00  109,000.00 56.22
14.7  ค่าตอบแทนพิเศษพนักงานราชการ ครั้งที่ 1 (6 เดือน ต.ค.66-มี.ค.67)/4851 (ง 241/4851 ครั้งที่ 1 ลว. 17  ต.ค. 2566) [ใบเงินงวด] [ใบจัดสรร] งบสำนักงาน  5,835,000.00  0.00  0.00  5,835,000.00  0.00 100.00
14.10  ค่าตอบแทนพิเศษ คชจ.ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในพื้นที่จชต.สำหรับพนง.ราชการ ต.ค.-ธ.ค.66/5073 (ง 241/5073 ครั้งที่ 21 ลว. 1  พ.ย. 2566) [ใบเงินงวด] [ใบจัดสรร] งบสำนักงาน  1,164,000.00  0.00  0.00  1,163,551.94  448.06 99.96
14.13  ค่าเช่าบ้าน ครั้งที่ 1 ระยะเวลา 6 เดือน (ต.ค.66-มี.ค.67)/5415 (ง 241/5415 ครั้งที่ 70 ลว. 29  พ.ย. 2566) [ใบเงินงวด] [ใบจัดสรร] งบสำนักงาน  1,089,500.00  0.00  0.00  1,089,500.00  0.00 100.00
14.16  ค่าตอบแทนพิเศษ ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้สำหรับพนักงานราชการ ม.ค.-มี.ค.67/621 (ง 241/621 ครั้งที่ 176 ลว. 9  ก.พ. 2567) [ใบเงินงวด] [ใบจัดสรร] งบสำนักงาน  1,036,300.00  0.00  0.00  1,031,243.33  5,056.67 99.51
14.19  เงินสมทบกองทุนประกันสังคมพนง.287100+862000ครั้งที่ 2 (เม.ย.67)/1016 (ง 241/1016/1775 ครั้งที่ 210 ลว. 8  มี.ค. 2567) [ใบจัดสรร] [ใบเงินงวด] งบสำนักงาน  1,149,100.00  0.00  0.00  840,042.00  309,058.00 73.10
14.22  ค่าตอบแทนพิเศษพนักงานราชการ ครั้งที่ 2 (เม.ย.67)/1016 (ง 241/1016 ครั้งที่ 210 ลว. 8  มี.ค. 2567) [ใบจัดสรร] [ใบเงินงวด] งบสำนักงาน  957,500.00  0.00  0.00  957,500.00  -0.00 100.00
14.25  ค่าตอบแทนพิเศษพนักงานราชการ(พัฒนาคุณภาพการศึกษา) ครั้งที่ 3 (3 เดือน เม.ย.67-มิ.ย.67)/1916 (ง 241/1916 ครั้งที่ 28 ลว. 17  พ.ค. 2567) [ใบจัดสรร] [ใบเงินงวด] งบสำนักงาน  1,100,250.00  0.00  0.00  751,026.88  349,223.12 68.26
14.28  ค่าเช่าบ้านครั้งที่2/4เดือน/เมย-กค.67/1767 (ง 241/1767 ครั้งที่ 4 ลว. 3  พ.ค. 2567) [ใบเงินงวด] [ใบจัดสรร] งบสำนักงาน  993,000.00  0.00  0.00  373,400.00  619,600.00 37.60
14.31  ค่าตอบแทนพิเศษพนักงานราชการ ครั้งที่ 3 (พค-กค.67)/1775 (ง 241/1775 ครั้งที่ 3 ลว. 3  พ.ค. 2567) [ใบเงินงวด] [ใบจัดสรร] งบสำนักงาน  2,872,500.00  0.00  0.00  1,514,963.24  1,357,536.76 52.74
- รวม  18,197,150.00  0.00 0.00 15,347,577.39 2,849,572.61 84.34 -
  แผนงาน : พื้นฐานด้านความมั่นคง (0113)
  โครงการพื้นฐานเพื่อการพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ 20004130039002000000 (20004130039702000000)
  15. กิจกรรม : พื้นฐานเพื่อการพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ (20004668618600000) 20004678618600000 (00000)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
15.1  ดำเนินกิจกรรมส่งเสริมความสัมพันธ์โรงเรียนกับชุมชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้/131 (ง 241/131 ครั้งที่ 128 ลว. 10  ม.ค. 2567) [ใบจัดสรร] [ใบเงินงวด] งบสำนักงาน  120,000.00  0.00  0.00  119,700.00  300.00 99.75
15.4  คชจ.บริหารงานโครงการโรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีการศึกษา 2567/816 (ง 241/816 ครั้งที่ 190 ลว. 22  ก.พ. 2567) [ใบจัดสรร] [ใบเงินงวด] งบสำนักงาน  16,000.00  0.00  0.00  15,610.00  390.00 97.56
- รวม  136,000.00  0.00 0.00 135,310.00 690.00 99.49 -
  แผนงาน : บูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ  (0656)
  โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา 20004560037002000000 (20004560037702000000)
  16. กิจกรรม : เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและความตระหนักรู้ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (20004660002600000) 20004670011800000 (00000)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
16.1  คชจ.ในการนิเทศ กำกับ ติดตาม แบบบูรณาการและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการโรงเรียนสุจริต เช่นค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาประชุม อบรม กับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปรายปรามการทุจริตแห่งชาติ เป็นต้น/923 (ง 241/923 ครั้งที่ 203 ลว. 4  มี.ค. 2567) [ใบเงินงวด] [ใบจัดสรร] กลุ่มนิเทศฯ  20,000.00  0.00  0.00  20,000.00  0.00 100.00
16.4  คชจ.ดำเนินกิจกรรมโครงการโรงเรียนสุจริตและขับเคลื่อนหลักสูตรด้านทุจริตทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2567รายการที่1/45000+รายการที่ 2/35000(1246 (ง 241/1246 ครั้งที่ 232 ลว. 22  มี.ค. 2567) [ใบจัดสรร] [ใบเงินงวด] งบสำนักงาน  80,000.00  0.00  0.00  54,885.00  25,115.00 68.61
- รวม  100,000.00  0.00 0.00 74,885.00 25,115.00 74.89 -
  แผนงาน : บูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ  (0656)
  โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา 20004560037002000000 (20004560037702000000)
  17. กิจกรรม : เสริมสร้างธรรมาภิบาลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ20004670006800000 (00000)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
17.1  คชจ.ในการดำเนินกิจกรรมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567/2073 (ง 241/2073 ครั้งที่ 61 ลว. 27  พ.ค. 2567) [ใบเงินงวด] [ใบจัดสรร] กลุ่มอำนวยการ  60,000.00  0.00  0.00  0.00  60,000.00 0.00
- รวม  60,000.00  0.00 0.00 0.00 60,000.00 0.00 -
  แผนงาน : ยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา (0442)
  โครงการสร้างโอกาสและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาในระดับพื้นที่ (20004420067002000000)
  18. กิจกรรม : การยกระดับคุณภาพโรงเรียนขยายโอกาส20004670010600000 (00000)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
18.1  คชจ.เดินทางเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพจัดการเรียนรู้ในการส่งเสริมสมรรถนะและความฉลาดรู้ของผู้เรียน ตามแนวทางการประเมินระดับนานาชาติ (PISA)ระหว่างวันที่ 28-30 เม.ย.67 ณ โรงแรมเอวาน่า จ.กรุงเทพฯ/2048 (ง 241/2048 ครั้งที่ 53 ลว. 24  พ.ค. 2567) [ใบเงินงวด] [ใบจัดสรร] กลุ่มนิเทศฯ  26,000.00  0.00  0.00  0.00  26,000.00 0.00
- รวม  26,000.00  0.00 0.00 0.00 26,000.00 0.00 -
  แผนงาน : ยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา (0442)
  โครงการสร้างโอกาสและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาในระดับพื้นที่ (20004420067002000000)
  19. กิจกรรม : พัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนที่ตั้งในพื้นที่ลักษณะพิเศษ20004670001700000 (00000)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
19.1  คชจ.เดินทางเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรด้านระบบสารสนเทศเพื่อการส่งเสริมการจัดการศึกษา วางแผนสนับสนุนการบริหารงบประมาณ ปีการศึกษา 2567ระหว่างวันที่ 20 - 24 พ.ค.67 ณ โรงแรทริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ/2091 (ง 241/2091 ครั้งที่ 60 ลว. 28  พ.ค. 2567) [ใบเงินงวด] กลุ่มส่งเสริมทางไกล  17,800.00  0.00  0.00  13,287.00  4,513.00 74.65
- รวม  17,800.00  0.00 0.00 13,287.00 4,513.00 74.65 -
  แผนงาน : ยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา (0442)
  โครงการพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา (20004420047002000000)
  20. กิจกรรม : การส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกล20004678618400000 (00000)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
20.1  คชจ.ในการติดตามโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนโดยใช้การศึดษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)/2359 (ง 241/2359 ครั้งที่ 122 ลว. 12  มิ.ย. 2567) [ใบเงินงวด] [ใบจัดสรร] กลุ่มนิเทศฯ  5,000.00  0.00  0.00  0.00  5,000.00 0.00
- รวม  5,000.00  0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00 -
  แผนงาน : ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ (0331)
  โครงการเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ในศตวรรษที่ 21 (20004310045002000000)
  21. กิจกรรม : พัฒนาครูเพื่อการจัดการเรียนรู้สู่ฐานสมรรถนะ20004670010400000 (00000)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
21.1  คชจ.เดินทางเข้าร่วมโครงการพัฒนาศึกษานิเทศก์ ประจำปีงบประมาณ 2567 ระยะระหว่างการพัฒนา (On-site Training) ระหว่างวันที่ 12-16 พ.ค.67ณ โรงแรมอิงธาร รีสอร์ท จ.นครนายก/2072 (ง 241/2072 ครั้งที่ 59 ลว. 27  พ.ค. 2567) [ใบเงินงวด] [ใบจัดสรร] กลุ่มนิเทศฯ  30,000.00  0.00  0.00  17,422.00  12,578.00 58.07
21.4  เพื่อดำเนินโครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่กันโรงเรียนในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้/2610 (ง 241/2610 ครั้งที่ 168 ลว. 26  มิ.ย. 2567) [ใบเงินงวด] [ใบจัดสรร] กลุ่มนิเทศฯ  2,789,500.00  0.00  0.00  0.00  2,789,500.00 0.00
- รวม  2,819,500.00  0.00 0.00 17,422.00 2,802,078.00 0.62 -
  แผนงาน : ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ (0331)
  โครงการเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ในศตวรรษที่ 21 (20004310045002000000)
  22. กิจกรรม : พัฒนาศูนย์ HCEC เพื่อเป็นฐานในการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพในศตวรรษที่ 2120004670010300000 (00000)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
22.1  คชจ.ในการเดินทางเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการพัฒนาภาษาอังกฤษสู่ความเป็นเลิศ วันที่ 3-5 เม.ย.67 ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ/2163 (ง 241/2163 ครั้งที่ 87 ลว. 4  มิ.ย. 2567) [ใบเงินงวด] กลุ่มนิเทศฯ  6,000.00  0.00  0.00  6,000.00  0.00 100.00
- รวม  6,000.00  0.00 0.00 6,000.00 0.00 100.00 -
  แผนงาน : บูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้  (0104)
  โครงการพัฒนาตามศักยภาพของพื้นที่ (200040400B8002000000)
  23. กิจกรรม : ส่งเสริมการศึกษารองรับการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้20004670010900000 (00000)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
23.1  คชจ.โครงการส่งเสริมความสามารถในการอ่านออก เขียนได้ภาษาไทยของผู้เรียนในจังหวัดชายแดนภาคใต้/2557 (ง 241/2557 ครั้งที่ 157 ลว. 24  มิ.ย. 2567) [ใบเงินงวด] [ใบจัดสรร] กลุ่มนิเทศฯ  690,000.00  0.00  0.00  0.00  690,000.00 0.00
- รวม  690,000.00  0.00 0.00 0.00 690,000.00 0.00 -
- รวมงบประมาณทั้งหมด  30,143,852.00  0.00 557,294.34 21,177,411.38 8,409,146.28 72.10  -
ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS)
Copyright@สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2
ติดต่อผู้พัฒนา