รายงานผลรายละเอียดการเบิกจ่ายงบดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2565
  แผนงาน : บุคลากรภาครัฐ (0314)
  โครงการรายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐยกระดับคุณภาพทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต20004140008002000000 (2000414008000000)
  1. กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน20004657945600000 (Q2628)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
1.1  เงินสมทบ ปกส.พนง.ราชการ ตค.64-กพ.65 (395 ราย) (ง 241/4451 ครั้งที่ 2 ลว. 15  ต.ค. 2564) [ใบเงินงวด] [ใบจัดสรร] [ใบเงินงวด] งบสำนักงาน  1,194,800.00  0.00  0.00  1,189,364.00  5,436.00 99.55
1.5  เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน ปกส.พนง.ราชการ มค.-ธค.65 (395 ราย) (ง 241/4451 ครั้งที่ 2 ลว. 15  ต.ค. 2564) [ใบจัดสรร] [ใบเงินงวด] งบสำนักงาน  245,500.00  0.00  0.00  236,000.00  9,500.00 96.13
1.8  ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือน พนง.ราชการ ตค.64-กพ.65 (395 ราย) (ง 241/4451 ครั้งที่ 2 ลว. 15  ต.ค. 2564) [ใบเงินงวด] [ใบเงินงวด] งบสำนักงาน  4,937,500.00  0.00  0.00  4,937,500.00  0.00 100.00
1.11  ค่าเช่าบ้านครั้งที่1 /ตค.64-มค.65  (ง 241/4762 ครั้งที่ 28 ลว. 8  พ.ย. 2564) [ใบเงินงวด] [ใบเงินงวด] งบสำนักงาน  903,500.00  0.00  0.00  894,380.65  9,119.35 98.99
1.14  คชจ.ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาพนักงานราชการ1000ตค-ธต.64 (ง 241/4937 ครั้งที่ 56 ลว. 22  พ.ย. 2564) [ใบเงินงวด] งบสำนักงาน  1,185,000.00  0.00  0.00  1,161,064.54  23,935.46 97.98
1.16  เงินสมทบ ปกส.พนง.ราชการ มีค.65 (377 ราย) (ง 241/376 ครั้งที่ 177 ลว. 31  ม.ค. 2565) [ใบเงินงวด] งบสำนักงาน  289,900.00  0.00  0.00  282,364.00  7,536.00 97.40
1.18  ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือน พนง.ราชการ มค.65(377อัตรา) (ง 241/376 ครั้งที่ 177 ลว. 31  ม.ค. 2565) [ใบเงินงวด] งบโรงเรียน  717,500.00  0.00  0.00  717,500.00  0.00 100.00
1.20  ค่าเช่าบ้านครั้งที่2/กพ.65 (ง 241/501 ครั้งที่ 190 ลว. 8  ก.พ. 2565) [ใบเงินงวด] งบสำนักงาน  204,500.00  0.00  0.00  159,600.00  44,900.00 78.04
1.22  คชจ.ในกาารพัฒนาคุณภาพการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ มค-มีค.65 (ง 241/506 ครั้งที่ 195 ลว. 8  ก.พ. 2565) [ใบเงินงวด] งบสำนักงาน  1,143,000.00  0.00  0.00  1,143,000.00  0.00 100.00
1.24  เงินสมทบ ปกส.พนง.ราชการ เมย-มิย.65 (340 ราย) (ง 241/1139 ครั้งที่ 299 ลว. 23  มี.ค. 2565) [ใบเงินงวด] งบสำนักงาน  870,000.00  0.00  0.00  393,210.00  476,790.00 45.20
1.26  ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือน พนง.ราชการ เมย-มิย.65(340อัตรา) (ง 241/1139 ครั้งที่ 299 ลว. 23  มี.ค. 2565) [ใบเงินงวด] งบสำนักงาน  2,872,500.00  0.00  0.00  2,871,666.67  833.33 99.97
1.28  ค่าเช่าบ้านครั้งที่3/มีค-พค.65/1190 (ง 241/1190 ครั้งที่ 318 ลว. 25  มี.ค. 2565) [ใบเงินงวด] งบสำนักงาน  613,500.00  0.00  0.00  519,600.00  93,900.00 84.69
1.30  เงินสมทบ ปกส.พนง.ราชการ มีค.65(เพิ่มเติม)/895 (ง 241/895 ครั้งที่ 216 ลว. 7  มี.ค. 2565) [ใบเงินงวด] งบสำนักงาน  40,500.00  0.00  0.00  0.00  40,500.00 0.00
1.32  ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือน พนง.ราชการ มีค.65(เพิ่มเติม)/895 (ง 241/895 ครั้งที่ 216 ลว. 7  มี.ค. 2565) [ใบเงินงวด] งบสำนักงาน  100,000.00  0.00  0.00  19,758.02  80,241.98 19.76
1.34  คชจ.ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาพนักงานราชการ เมย-มิย.65/2038 (ง 241/2038 ครั้งที่ 497 ลว. 30  พ.ค. 2565) [ใบเงินงวด] งบสำนักงาน  1,119,200.00  0.00  0.00  1,114,634.35  4,565.65 99.59
1.36  เงินสมทบ ปกส.พนง.กค-กย.65/2481 (ง 241/2481 ครั้งที่ 576 ลว. 1  ก.ค. 2565) งบสำนักงาน  820,000.00  0.00  0.00  56,925.00  763,075.00 6.94
1.37  ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนพนง.ราชการกค-กย.65/2481 (ง 241/2481 ครั้งที่ 576 ลว. 1  ก.ค. 2565) งบสำนักงาน  2,845,000.00  0.00  0.00  950,000.00  1,895,000.00 33.39
1.38  ค่าเช่าบ้าน มิย-สค.65/2483 (ง 241/2483 ครั้งที่ 579 ลว. 1  ก.ค. 2565) งบสำนักงาน  592,500.00  0.00  0.00  163,600.00  428,900.00 27.61
1.39  คชจ.ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาพนง.ราชการกค-กย.65/2803 (ง 241/2803 ครั้งที่ 665 ลว. 22  ก.ค. 2565) งบสำนักงาน  1,143,000.00  0.00  0.00  0.00  1,143,000.00 0.00
- รวม  21,837,400.00  0.00 0.00 16,810,167.23 5,027,232.77 76.98 -
  แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (0336)
  ผลผลิต : ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ20004360002002000000 (2000436002000000)
  2. กิจกรรม : การจัดการศึกษาประถมศึกษาสำหรับโรงเรียนปกติ20004650516400000 (Q2666)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
2.1  ค่าตอบแทนบุคลากรปฏิบัติงาน สนง.+ปกส. ตค-ธค.64 จำนวน 3 อัตรา (รวมเงินเพิ่มชดเชยเงิน ปกส.) (ง 241/4555 ครั้งที่ 4 ลว. 25  ต.ค. 2564) [ใบเงินงวด] งบสำนักงาน  83,700.00  0.00  0.00  83,700.00  0.00 100.00
2.3  ค่าจ้างเหมาบริการพนง.ธุรการ9000 ตค-ธค.64 จำนวน 67 อัตรา (ง 241/4555 ครั้งที่ 4 ลว. 26  ต.ค. 2564) [ใบเงินงวด] งบสำนักงาน  1,809,000.00  0.00  0.00  1,809,000.00  0.00 100.00
2.5  คชจ.บริหารสำนักงานครั้งที่ 1 ปี งบประมาณ 2565/4623 (ง 241/4623 ครั้งที่ 10 ลว. 28  ต.ค. 2564) [ใบเงินงวด] งบสำนักงาน  2,000,000.00  0.00  288,089.10  1,685,264.03  26,646.87 98.67
2.7  คชจ.เพื่อดำเนินการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี2564 ระดับจังหวัดและกลุ่มจังหวัด(โครงการใบงวด31500) (ง 241/4796 ครั้งที่ 35 ลว. 10  พ.ย. 2564) [ใบเงินงวด] กลุ่มส่งเสริมการสึกษา  31,500.00  0.00  0.00  27,781.00  3,719.00 88.19
2.9  ค่าตอบแทนครูวิทย์-คณิต +ปกส. ตค-ธค.64 จำนวน 7 อัตรา (ง 241/4799 ครั้งที่ 36 ลว. 10  พ.ย. 2564) [ใบเงินงวด] งบสำนักงาน  326,130.00  0.00  0.00  320,927.16  5,202.84 98.40
2.11  ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ตค-ธค.64 (ง 241/4940 ครั้งที่ 57 ลว. 22  พ.ย. 2564) [ใบเงินงวด] งบสำนักงาน  705,300.00  0.00  0.00  681,495.08  23,804.92 96.62
2.13  คชจ.การดำเนินการตรวจสอบและประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ ค่าเดินทางไปนิเทศ กำกับติดตามและประเมินเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิตในรูปแบบ Active Learning (ง 241/5113 ครั้งที่ 73 ลว. 30  พ.ย. 2564) [ใบเงินงวด] กลุ่มนิเทศฯ  5,000.00  0.00  0.00  1,500.00  3,500.00 30.00
2.15  ค่าตอบแทนวิทยากรสอนอิสลามศึกษารายชั่วโมงภาคเรียนที่2/2564 (ง 241/5488 ครั้งที่ 129 ลว. 29  ธ.ค. 2564) [ใบเงินงวด] [ใบจัดสรร] งบสำนักงาน  1,248,000.00  0.00  0.00  1,197,600.00  50,400.00 95.96
2.18  ค่าจ้างครูรายเดือนขาดแคลนครูขั้นวิกฤต+ปกส.มค.65 จำนวน 9 อัตรา (รวมเงินเพิ่มชดเชยเงินปกส.) (ง 241/208 ครั้งที่ 156 ลว. 18  ม.ค. 2565) [ใบจัดสรร] [ใบเงินงวด] งบสำนักงาน  95,250.00  0.00  0.00  95,250.00  0.00 100.00
2.21  ค่าตอบแทนบุคลากรปฏิบัติงาน สนง.+ปกส. มค.65 จำนวน 3 อัตรา (รวมเงินเพิ่มชดเชยเงิน ปกส.) (ง 241/208 ครั้งที่ 156 ลว. 18  ม.ค. 2565) [ใบจัดสรร] [ใบเงินงวด] งบสำนักงาน  28,350.00  0.00  0.00  28,350.00  0.00 100.00
2.24  ค่าตอบแทนนัการภารโรง+ปกส. มค.65 จำนวน 62 อัตรา (รวมเงินเพิ่มชดเชยเงิน ปกส.) (ง 241/208 ครั้งที่ 156 ลว. 18  ม.ค. 2565) [ใบจัดสรร] [ใบเงินงวด] งบสำนักงาน  585,900.00  0.00  0.00  585,900.00  0.00 100.00
2.27  ค่าใช้จ่ายในการตรวจและประเมินผลงานทางวิชาการของขรก.และบุคลากรทางการศึกษาที่ขอรับการประเมินเพื่อให้มีและเลื่อนเป็นวิทยาฐานชำนาญการพิเศษ ปีงบประมาณ 2565 (ง 241/207 ครั้งที่ 151 ลว. 18  ม.ค. 2565) [ใบเงินงวด] กลุ่มบริหารบุคคล  426,300.00  0.00  0.00  300,111.00  126,189.00 70.40
2.29  ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 มค-กพ.65 (ง 241/648 ครั้งที่ 224 ลว. 17  ก.พ. 2565) [ใบเงินงวด] [ใบจัดสรร] งบสำนักงาน  470,200.00  0.00  0.00  449,356.41  20,843.59 95.57
2.32  ค่าจ้างนักการภารโรง+ปกส.+เงินเพิ่มชดเชยปกส. กพ.65/8428/62อัตรา (ง 241/842 ครั้งที่ 250 ลว. 1  มี.ค. 2565) [ใบจัดสรร] [ใบเงินงวด] งบสำนักงาน  585,900.00  0.00  0.00  585,900.00  0.00 100.00
2.35  ค่าจ้างธุรการโรงเรียน+ปกส+เงินเพิ่มชดเชยปกส./กพ.65/47อัตรา/842 (ง 241/842 ครั้งที่ 250 ลว. 1  มี.ค. 2565) [ใบจัดสรร] [ใบเงินงวด] งบสำนักงาน  740,250.00  0.00  0.00  740,250.00  0.00 100.00
2.38  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางสำหรับการประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์และตรวจสอบความถูกต้อง แบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระหว่างวันที่ 20-25 มีนาคม 2565ณ โรงแรมแกรนด์ จอมเทียน พาเลช อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี/1106 (ง 241/1106 ครั้งที่ 292 ลว. 21  มี.ค. 2565) [ใบเงินงวด] กลุ่มส่งเสริมการสึกษา  5,500.00  0.00  0.00  5,500.00  0.00 100.00
2.40  ค่าจ้างครูรายเดือนแก้ไขปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต+เงินเพิ่มปกส.+ปกส./มีค-เมย.65.65/1186/9อัตรา (ง 241/1186 ครั้งที่ 312 ลว. 25  มี.ค. 2565) [ใบเงินงวด] งบสำนักงาน  221,250.00  0.00  0.00  221,250.00  0.00 100.00
2.42  ค่าจ้างบุคลากรปฏิบัติงานในสำนักงานที่ขาดแคลน+ปกส.+เงินเพิ่มชดเชย ปกส. มีค-เมย.65/1186/3อัตรา (ง 241/1186 ครั้งที่ 312 ลว. 25  มี.ค. 2565) [ใบเงินงวด] งบสำนักงาน  56,700.00  0.00  0.00  56,700.00  0.00 100.00
2.44  ค่าจ้าเหมาบริการพนักงานธุรการโรงเรียน มีค-เมย.65/1186/จำนวน 67 อัตรา (ง 241/1186 ครั้งที่ 312 ลว. 25  มี.ค. 2565) [ใบเงินงวด] งบสำนักงาน  1,206,000.00  0.00  0.00  1,192,354.83  13,645.17 98.87
2.46  ค่าจ้างนักการภารโรง+ปกส.+เงินเพิ่มชดเชยปกส. มีค-เมย.65/1186/62อัตรา (ง 241/1186 ครั้งที่ 312 ลว. 25  มี.ค. 2565) [ใบเงินงวด] งบสำนักงาน  1,171,800.00  0.00  0.00  1,154,119.29  17,680.71 98.49
2.48  ค่าใช้จ่ายบริหารสำนักงาน ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ 2565/1191 (ง 241/1191 ครั้งที่ 320 ลว. 25  มี.ค. 2565) [ใบเงินงวด] งบสำนักงาน  1,500,000.00  0.00  0.00  157,278.56  1,342,721.44 10.49
2.50  ค่าใช้จ่ายสำหรับการดำเนินโครงการติดตามประเด็นเรื่องการลดภาระงานครู/1466 (ง 241/1466 ครั้งที่ 362 ลว. 18  เม.ย. 2565) [ใบจัดสรร] [ใบเงินงวด] งบสำนักงาน  6,000.00  0.00  0.00  0.00  6,000.00 0.00
2.53  ค่าจ้างบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ มีค-เมย.65+ปกส.+เงินเพิ่มชดเชยปกส./1401 (ง 241/1401 ครั้งที่ 335 ลว. 11  เม.ย. 2565) [ใบจัดสรร] [ใบเงินงวด] งบสำนักงาน  189,360.00  0.00  0.00  189,000.00  360.00 99.81
2.56  ค่าเช่าอินเทอร์เน็ต/รร.ในสังกัด/มีค-เมย.65/1697 (ง 241/1697 ครั้งที่ 406 ลว. 2  พ.ค. 2565) [ใบเงินงวด] งบสำนักงาน  470,200.00  0.00  0.00  452,601.32  17,598.68 96.26
2.58  คชจ.ในการอบรมเชิงปฏิบัติการขั้นพื้นฐานโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย ระดับประถมศึกษาสำหรับผู้นำเครือข่ายท้องถิ่น (local Network ; LN) และวิทยากรเครื่อข่ายท้องถิ่น (Local Trainer ; LN) ปี งปม. 2565/2017 (ง 241/2017 ครั้งที่ 490 ลว. 27  พ.ค. 2565) [ใบเงินงวด] กลุ่มนิเทศฯ  15,000.00  0.00  0.00  4,422.00  10,578.00 29.48
2.60  คชจ.โครงการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา /2223 (ง 241/2223 ครั้งที่ 534 ลว. 13  มิ.ย. 2565) [ใบจัดสรร] [ใบเงินงวด] กลุ่มส่งเสริมการสึกษา  10,000.00  0.00  0.00  0.00  10,000.00 0.00
2.63  ค่าตอบแทนวิทยากรสอนอิสลามศึกษารายชั่วโมงภาคเรียนที่1/2565(สพป.ป.1-6) (ง 241/2495 ครั้งที่ 584 ลว. 4  ก.ค. 2565) งบสำนักงาน  1,328,000.00  0.00  0.00  736,600.00  591,400.00 55.47
2.64  คชจ.บริหารสำนักงานครั้งที่ 3 ปีงบประมาณ 2565/2610 (ง 241/2610 ครั้งที่ 610 ลว. 8  ก.ค. 2565) งบสำนักงาน  500,000.00  0.00  0.00  0.00  500,000.00 0.00
2.65  คชจ.สำหรับการจัดอบรมให้โรงเรียนในโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย ระดับปฐมวัยปีงบประมาณ พ.ศ.2565/2748 (ง 241/2748 ครั้งที่ 648 ลว. 19  ก.ค. 2565) กลุ่มนิเทศฯ  20,000.00  0.00  0.00  0.00  20,000.00 0.00
2.66  ค่าจ้างครูรายเดือนแก้ไขปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต+เงินเพิ่มปกส.+ปกส./สค-กย65/2802 (ง 241/2802 ครั้งที่ 663 ลว. 22  ก.ค. 2565) งบสำนักงาน  252,000.00  0.00  0.00  0.00  252,000.00 0.00
2.67  ค่าจ้างบุคลากรปฏิบัติงานในสนง.สค-กย.65/2802 (ง 241/2802 ครั้งที่ 663 ลว. 22  ก.ค. 2565) งบสำนักงาน  56,700.00  0.00  0.00  0.00  56,700.00 0.00
2.68  ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565/พค-กย.64/2917 (ง 241/2917 ครั้งที่ 694 ลว. 2  ส.ค. 2565) [ใบเงินงวด] งบสำนักงาน  1,175,500.00  0.00  0.00  0.00  1,175,500.00 0.00
2.70  ค่าวัสดุ/อุปกรณ์การจัดกิจกรรมให้กับโรงเรียนที่ได้รับคัดเลือก/โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทยฯ/3006 (ง 241/3006 ครั้งที่ 727 ลว. 5  ส.ค. 2565) [ใบเงินงวด] กลุ่มนิเทศฯ  60,000.00  0.00  0.00  0.00  60,000.00 0.00
2.72  คชจ.ไปราชการโครงการพัฒนาศักยภาพทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร22-24สค.65/3076 (ง 241/3076 ครั้งที่ 732 ลว. 10  ส.ค. 2565) [ใบเงินงวด] กลุ่มส่งเสริมการสึกษา  6,500.00  0.00  0.00  0.00  6,500.00 0.00
- รวม  17,391,290.00  0.00 288,089.10 12,762,210.68 4,340,990.22 75.04 -
  แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (0336)
  ผลผลิต : ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ20004360002002000000 (2000436002000000)
  3. กิจกรรม : การจัดการศึกษามัธยมศึกษาสำหรับโรงเรียนปกติ20004650516500000 (Q2667)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
3.1  ค่าตอบแทนครูวิกฤต+ปกส. ตค-ธค.64 จำนวน 9 อัตรา (รวมเงินเพิ่มชดเชย ปกส.) (ง 241/4555 ครั้งที่ 4 ลว. 26  ต.ค. 2564) [ใบเงินงวด] งบสำนักงาน  418,500.00  0.00  0.00  417,800.00  700.00 99.83
3.3  ค่าใช้จ่ายเดินทางของผู้เข้ารับการสัมภาษณ์ครูดีเด่น  (ง 241/4991 ครั้งที่ 61 ลว. 24  พ.ย. 2564) [ใบเงินงวด] งบสำนักงาน  2,640.00  0.00  0.00  1,905.76  734.24 72.19
3.5  ค่าตอบแทนวิทยากรสอนอิสลามศึกษารายชั่วโมงภาคเรียนที่2/2564 (ง 241/5488 ครั้งที่ 129 ลว. 29  ธ.ค. 2564) [ใบเงินงวด] [ใบจัดสรร] งบสำนักงาน  96,000.00  0.00  0.00  0.00  96,000.00 0.00
3.8  ค่าจ้างเหมาบริการพนักงานธุรการ กพ.65/842/67 อัตรา (ง 241/842 ครั้งที่ 250 ลว. 1  มี.ค. 2565) [ใบจัดสรร] [ใบเงินงวด] งบสำนักงาน  603,000.00  0.00  0.00  603,000.00  0.00 100.00
3.11  ค่าใช้จ่ายเพื่อดำเนินการจัดกิจกรรมการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ.2565(รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา)/1474 (ง 241/1474 ครั้งที่ 367 ลว. 19  เม.ย. 2565) [ใบจัดสรร] [ใบเงินงวด] งบสำนักงาน  3,000.00  0.00  0.00  3,000.00  0.00 100.00
3.14  เงินเพิ่มพิเศษชดเชยเงินสมทบปกส.1% พค-กค.65/1875 (ง 241/1875 ครั้งที่ 459 ลว. 18  พ.ค. 2565) [ใบเงินงวด] งบสำนักงาน  42,030.00  0.00  0.00  41,730.00  300.00 99.29
3.16  ค่าพาหนะ ค่าเบี้ยาเลี้ยง ของคณะทำงาน และผู้เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมของคณะทำงาน เพื่อเตรียมการและสรุปรายงานผลในการประชุม ระหว่างวันที่ 21-27 พฤษภาคม 2565/1906 (ง 241/1906 ครั้งที่ 462 ลว. 20  พ.ค. 2565) [ใบเงินงวด] กลุ่มบริหารบุคคล  6,840.00  0.00  0.00  0.00  6,840.00 0.00
3.18  เงินสมทบปกส.ครูวิทย์-คณิต พค-กค.65/2023 (ง 241/2023 ครั้งที่ 486 ลว. 27  พ.ค. 2565) [ใบเงินงวด] งบสำนักงาน  3,240.00  0.00  0.00  1,800.00  1,440.00 55.56
3.20  ค่าตอบแทนวิทยากรสอนอิสลามศึกษารายชั่วโมงภาคเรียนที่1/2565(สพป.ม.1-3) (ง 241/2495 ครั้งที่ 584 ลว. 4  ก.ค. 2565) งบสำนักงาน  128,000.00  0.00  0.00  0.00  128,000.00 0.00
3.21  ปกส.บุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์สค-กย.65/2817 (ง 241/2817 ครั้งที่ 667 ลว. 25  ก.ค. 2565) งบสำนักงาน  9,360.00  0.00  0.00  0.00  9,360.00 0.00
- รวม  1,312,610.00  0.00 0.00 1,069,235.76 243,374.24 81.46 -
  แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (0336)
  ผลผลิต : ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ20004360002002000000 (2000436002000000)
  4. กิจกรรม : สนับสนุนผู้ปฏิบัติงานในสถานศึกษา20004650005400000 (Q2669)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
4.1  ค่าตอบแทนนักการภารโรง+ปกส. ตค-ธค.64 จำนวน 62 อัตรา (รวมเงินเพิ่มชดเชย ปกส.) (ง 241/4555 ครั้งที่ 4 ลว. 26  ต.ค. 2564) [ใบเงินงวด] งบสำนักงาน  1,729,800.00  0.00  0.00  1,729,800.00  0.00 100.00
4.3  เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน ปกส.ลูกจ้างชั่วคราว ปี 2565  (ง 241/135 ครั้งที่ 147 ลว. 12  ม.ค. 2565) [ใบจัดสรร] [ใบเงินงวด] งบสำนักงาน  34,200.00  0.00  0.00  0.00  34,200.00 0.00
- รวม  1,764,000.00  0.00 0.00 1,729,800.00 34,200.00 98.06 -
  แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (0336)
  ผลผลิต : ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ20004360002002000000 (2000436002000000)
  5. กิจกรรม : ส่งเสริมสนับสนุนให้บุคคลได้รับสิทธิและโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึงและเป็นธรรมสอดคล้องตามบริบท20004655201500000 (Q2668)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
5.1  คชจ.ไปราชการจัดทำแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารฯ23-25ธค.64 รร.คุ้มภูคำ จ.เชียงใหม่ (อุบลวรรณ+เจาะบาแน) (ง 241/5393 ครั้งที่ 116 ลว. 22  ธ.ค. 2564) [ใบเงินงวด] กลุ่มส่งเสริมการสึกษา  26,000.00  0.00  0.00  26,000.00  0.00 100.00
5.3  คชจ.สำหรับการายงานผลการรับนักเรียนและดำเนินการในภารกิจที่เกี่ยวข้องกับการรับนักเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2565 /1919 (ง 241/1919 ครั้งที่ 468 ลว. 20  พ.ค. 2565) [ใบเงินงวด] กลุ่มส่งเสริมการสึกษา  10,000.00  0.00  0.00  10,000.00  0.00 100.00
5.5  คชจ.ไปอบรมems/RT/โรงเรียนคุณธรรมสพฐ.ประจำปีงบประมาณ256531พค-2มิย.65/2210 (ง 241/2210 ครั้งที่ 530 ลว. 10  มิ.ย. 2565) [ใบเงินงวด] งบสำนักงาน  6,000.00  0.00  0.00  6,000.00  0.00 100.00
5.7  คชจ.ในการติดตามค้นหาเด็กตกหล่นและออกกลางคันฯ/3019 (ง 241/3019 ครั้งที่ 729 ลว. 8  ส.ค. 2565) [ใบเงินงวด] กลุ่มส่งเสริมการสึกษา  8,000.00  0.00  0.00  0.00  8,000.00 0.00
5.9  คชจ.ไปราชการสัมมนาผู้บริหารโรงเรียนไทยรัฐวิทยา7-9สค.65อุดรธานี/รอง ผอ.ไทยรัฐวิทยา52/2967 (ง 241/2967 ครั้งที่ 717 ลว. 4  ส.ค. 2565) [ใบเงินงวด] ไทยรัฐวิทยา๕๒ (ชุมชนบ้านต้นไพ)  10,000.00  0.00  0.00  0.00  10,000.00 0.00
- รวม  60,000.00  0.00 0.00 42,000.00 18,000.00 70.00 -
  แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (0336)
  ผลผลิต : ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ20004360002002000000 (2000436002000000)
  6. กิจกรรม : การช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายทางสังคม20004656240800000 (Q2670)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
6.1  ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามแนวการดำเนินงานการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียนของสพฐ./194 (ง 241/194 ครั้งที่ 153 ลว. 18  ม.ค. 2565) [ใบเงินงวด] กลุ่มส่งเสริมการสึกษา  12,500.00  0.00  2,500.00  10,000.00  0.00 100.00
6.3  ค่าใช้จ่ายในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและคุ้มครองนักเรียนของสพฐ.งวดที่2/1600 (ง 241/1600 ครั้งที่ 394 ลว. 26  เม.ย. 2565) [ใบจัดสรร] [ใบเงินงวด] งบสำนักงาน  12,500.00  0.00  12,500.00  0.00  0.00 100.00
6.6  คชจ.เพื่อสร้างความเข้มแข็งศูนย์แนะแนวประจำจังหวัดและศูนย์แนะแนวประจำเขตพื้นที่การศึกษาปีการศึษา2565/2353 (ง 241/2353 ครั้งที่ 555 ลว. 24  มิ.ย. 2565) [ใบจัดสรร] [ใบเงินงวด] กลุ่มส่งเสริมการสึกษา  5,000.00  0.00  0.00  1,888.40  3,111.60 37.77
- รวม  30,000.00  0.00 15,000.00 11,888.40 3,111.60 89.63 -
  แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (0336)
  ผลผลิต : ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ20004360002002000000 (2000436002000000)
  7. กิจกรรม : กิจกรรมการขับเคลื่อนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน20004650009200000 (Q2672)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
7.1  ค่าพาหนะในการเดินทางสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาพี่เลี้ยงโรงเรียนนำร่องการทดลองใช้ฯ14-19มีค.65/1423 (ง 241/1423 ครั้งที่ 341 ลว. 11  เม.ย. 2565) [ใบเงินงวด] งบสำนักงาน  13,000.00  0.00  0.00  12,500.00  500.00 96.15
7.3  คชจ.ในการดำเนินการฝึกอบรมขยายให้โรงเรียนในโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทยฯ/3006 (ง 241/3006 ครั้งที่ 727 ลว. 5  ส.ค. 2565) [ใบเงินงวด] กลุ่มนิเทศฯ  16,960.00  0.00  0.00  0.00  16,960.00 0.00
- รวม  29,960.00  0.00 0.00 12,500.00 17,460.00 41.72 -
  แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (0336)
  โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน20004320061002000000 (2000432061000000)
  8. กิจกรรม : คืนครูให้นักเรียนสำหรับโรงเรียนปกติ20004658719500000 (Q2654)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
8.1  ค่าตอบแทนพนง.ธุรการ15000+ปกส. ตค-ธค.64 จำนวน 47 อัตรา/4555 (รวมเงินเพิ่มชดเชย ปกส.) (ง 241/4555 ครั้งที่ 4 ลว. 26  ต.ค. 2564) [ใบเงินงวด] งบสำนักงาน  2,185,500.00  0.00  0.00  2,185,500.00  0.00 100.00
8.3  ค่าตอบแทนพนง.ธุรการ15000+ปกส. มค.65 จำนวน 47 อัตรา/208 (รวมเงินเพิ่มชดเชย ปกส.) (ง 241/208 ครั้งที่ 156 ลว. 18  ม.ค. 2565) [ใบจัดสรร] [ใบเงินงวด] งบสำนักงาน  740,250.00  0.00  0.00  740,250.00  0.00 100.00
8.6  ค่าจ้างเหมาบริการพนง.ธุรการ9000 มค.65 จำนวน 67 อัตรา/208 (ง 241/208 ครั้งที่ 156 ลว. 18  ม.ค. 2565) [ใบจัดสรร] [ใบเงินงวด] งบสำนักงาน  603,000.00  0.00  0.00  603,000.00  0.00 100.00
8.9  ค่าตอบแทนพนักงานธุรการ.15000+ปกส. มีค-เมย.65 จำนวน 47 อัตรา/1186 (ง 241/1186 ครั้งที่ 312 ลว. 25  มี.ค. 2565) [ใบเงินงวด] งบสำนักงาน  1,480,500.00  0.00  0.00  1,480,500.00  0.00 100.00
8.11  ค่าจ้างธุรการโรงเรียนรายเดิมจ้างต่อเนื่อง15000+ปกส. สค-กย.65/2802 (ง 241/2802 ครั้งที่ 663 ลว. 22  ก.ค. 2565) งบสำนักงาน  1,415,500.00  0.00  0.00  0.00  1,415,500.00 0.00
8.12  ค่าจ้างนักการภารโรง +ปกส./สค-กย.65/2802 (ง 241/2802 ครั้งที่ 663 ลว. 22  ก.ค. 2565) งบสำนักงาน  1,152,900.00  0.00  0.00  0.00  1,152,900.00 0.00
- รวม  7,577,650.00  0.00 0.00 5,009,250.00 2,568,400.00 66.11 -
  แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (0336)
  ผลผลิตเด็กพิการได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานและการพัฒนาสมรรถภาพ20004360004002000000 (2000436004000000)
  9. กิจกรรม : คืนครูให้นักเรียนสำหรับนักเรียนพิการ20004658719100000 (Q2679)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
9.1  ค่าตอบแทนครูพ่ีเลี้ยงเด็กพิการ9000จำนวน 47อัตราตค.64-กพ.65 (ง 241/4737 ครั้งที่ 24 ลว. 5  พ.ย. 2564) [ใบเงินงวด] งบสำนักงาน  2,115,000.00  0.00  0.00  2,115,000.00  0.00 100.00
9.3  ปกส.ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการจำนวน47อัตรา ตค.64-กพ.65 (ง 241/4737 ครั้งที่ 24 ลว. 5  พ.ย. 2564) [ใบเงินงวด] งบสำนักงาน  84,600.00  0.00  0.00  84,600.00  0.00 100.00
9.5  เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน ปกส.ครูพ่่ีเลี้ยงเด็กพิการ ปี 2565 (ง 241/4737 ครั้งที่ 24 ลว. 5  พ.ย. 2564) [ใบเงินงวด] งบสำนักงาน  10,152.00  0.00  0.00  0.00  10,152.00 0.00
9.7  เงินสปพ.ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ1000จำนวน47อัตรา ตค.64-กพ.65 (ง 241/4737 ครั้งที่ 24 ลว. 5  พ.ย. 2564) [ใบเงินงวด] งบสำนักงาน  235,000.00  0.00  0.00  230,450.00  4,550.00 98.06
9.9  ค่าจ้างเหมาบริการครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ9000 จำนวน 10 อัตรา ตค.64-กพ.65 (ง 241/4737 ครั้งที่ 24 ลว. 5  พ.ย. 2564) [ใบเงินงวด] งบสำนักงาน  450,000.00  0.00  0.00  450,000.00  0.00 100.00
9.11  ค่าตอบแทนครูพี่เลี้ยงเเด็กพิการ9000จำนวน46อัตรามีค-เมย.65/1181 (ง 241/1181 ครั้งที่ 315 ลว. 25  มี.ค. 2565) [ใบเงินงวด] งบสำนักงาน  1,608,750.00  0.00  0.00  1,608,750.00  0.00 100.00
9.13  ปกส.ครูพี่เลี้ยงเเด็กพิการ9000จำนวน46อัตรามีค-เมย.65/1181 (ง 241/1181 ครั้งที่ 315 ลว. 25  มี.ค. 2565) [ใบเงินงวด] งบสำนักงาน  82,800.00  0.00  0.00  49,680.00  33,120.00 60.00
9.15  เงินสปพ.ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ1000จำนวน47อัตรา/มีค-เมย.65/1181 (ง 241/1181 ครั้งที่ 315 ลว. 25  มี.ค. 2565) [ใบเงินงวด] งบสำนักงาน  184,000.00  0.00  0.00  184,000.00  0.00 100.00
9.17  ค่าจ้างเหมาบริการครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ9000 จำนวน 10 อัตรา มีค-เมย.65/1181 (ง 241/1181 ครั้งที่ 315 ลว. 25  มี.ค. 2565) [ใบเงินงวด] งบสำนักงาน  360,000.00  0.00  0.00  360,000.00  0.00 100.00
9.19  ค่าจ้าง+เงินสมทบเพิ่มพิเศษครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ9000จำนวน46อัตรา/กค-กย.65/3005 (ง 241/3005 ครั้งที่ 723 ลว. 5  ส.ค. 2565) [ใบจัดสรร] [ใบเงินงวด] งบสำนักงาน  1,425,540.00  0.00  0.00  0.00  1,425,540.00 0.00
9.22  ค่าจ้างเหมาครูพี่เลี้ยงเด็กพิการกค-กย.65/3005 (ง 241/3005 ครั้งที่ 723 ลว. 5  ส.ค. 2565) [ใบจัดสรร] [ใบเงินงวด] งบสำนักงาน  270,000.00  0.00  0.00  0.00  270,000.00 0.00
- รวม  6,825,842.00  0.00 0.00 5,082,480.00 1,743,362.00 74.46 -
  แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (0336)
  ผลผลิต : ผู้จบการศึกษาก่อนประถมศึกษา20004360001002000000 (2000436001000000)
  10. กิจกรรม : การยกระดับคุณภาพการศึกษาตามแนวทางโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย20004650008000000 (Q2664)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
10.1  คชจ.ในการดำเนินงานโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย (ง 241/331 ครั้งที่ 172 ลว. 27  ม.ค. 2565) [ใบเงินงวด] กลุ่มนิเทศฯ  5,000.00  0.00  0.00  0.00  5,000.00 0.00
- รวม  5,000.00  0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00 -
  แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (0336)
  ผลผลิตเด็กผู้มีความสามารถพิเศษได้รับการพัฒนาศักยภาพ20004360007002000000 (2000436007000000)
  11. กิจกรรม : การยกระดับคุณภาพด้านวิทยาศาสตร์ศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ200046500093000000 (Q2687)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
11.1  โครงการส่งเสริมการอ่านตามรอยพระราชจริยวัตรสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดฯบ้านควนโนรี,ตุปะ,ละหารยามู,มายอสถิตย์ภูผา,ควนแปลงงู (ง 241/706 ครั้งที่ 227 ลว. 22  ก.พ. 2565) [ใบเงินงวด] [ใบจัดสรร] กลุ่มนิเทศฯ  50,000.00  0.00  40,000.00  0.00  10,000.00 80.00
- รวม  50,000.00  0.00 40,000.00 0.00 10,000.00 80.00 -
  แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (0336)
  ผลผลิตเด็กผู้มีความสามารถพิเศษได้รับการพัฒนาศักยภาพ20004360007002000000 (2000436007000000)
  12. กิจกรรม : การส่งเสริมการเรียนรู้เทคโนโลยีดิจิทัลและระบบอัจฉริยะในสถานศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ20004650008200000 (Q2686)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
12.1  คชจ.ในการไปอบรมโครงการอัจฉริยะเกษตรประณีตในโรงเรียนรุ่นที่1/22-24กค.65เชียงใใหม่/2902 (ง 241/2902 ครั้งที่ 681 ลว. 2  ส.ค. 2565) [ใบเงินงวด] นิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์  28,000.00  0.00  0.00  0.00  28,000.00 0.00
- รวม  28,000.00  0.00 0.00 0.00 28,000.00 0.00 -
  แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (0336)
  ผู้จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย20004360003002000000 (2000436003000000)
  13. กิจกรรม : ส่งเสริมศักยภาพในการเรียนระดับมัธยมศึกษา20004655019400000 (Q2673)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
13.1  คชจ.ในการตรวจและประเมินผลงานทางวิชาการฯเพื่อเลื่อนให้มีวิทยฐานะชำนาญการพิเศษปีงบประมาณ2565/1732 (ง 241/1732 ครั้งที่ 419 ลว. 6  พ.ค. 2565) [ใบเงินงวด] กลุ่มบริหารบุคคล  234,300.00  0.00  0.00  0.00  234,300.00 0.00
- รวม  234,300.00  0.00 0.00 0.00 234,300.00 0.00 -
  แผนงาน : พื้นฐานด้านความมั่นคง (0113)
  โครงการพื้นฐานเพื่อการพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนใต้20004130039002000000 (2000413039000000)
  14. กิจกรรม : โรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้20004650003000000 (Q2626)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
14.1  ค่าจ้างเหมาบริการบุคลากรประชารัฐ9000=2อัตรา /15000=3อัตรา ตค.-ธค.64  (ง 241/4786 ครั้งที่ 34 ลว. 9  พ.ย. 2564) [ใบเงินงวด] งบสำนักงาน  189,000.00  0.00  0.00  189,000.00  0.00 100.00
14.3  ค่าจ้างเหมาบริการบุคลการประชารัฐ9000=2อัตรา /15000=3อัตรา มค.-มีค.65 (ง 241/187 ครั้งที่ 154 ลว. 17  ม.ค. 2565) [ใบจัดสรร] [ใบเงินงวด] งบสำนักงาน  189,000.00  0.00  0.00  189,000.00  0.00 100.00
14.6  คชจ.ในการบริหารงานโครงการโรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ง 241/698 ครั้งที่ 233 ลว. 21  ก.พ. 2565) [ใบเงินงวด] [ใบจัดสรร] กลุ่มส่งเสริมการสึกษา  50,000.00  0.00  14,500.00  29,870.00  5,630.00 88.74
14.9  ค่าจ้างเหมาบริการบุคลากรประชารัฐ9000=2อัตรา /15000=3อัตรา เมย.65 /1427 (ง 241/1427 ครั้งที่ 344 ลว. 11  เม.ย. 2565) [ใบจัดสรร] [ใบเงินงวด] งบสำนักงาน  63,000.00  0.00  0.00  63,000.00  0.00 100.00
14.12  ค่าจ้างเหมาบริการบุคลากรประชารัฐ9000=2อัตรา /15000=3อัตรา พค-มิย.65 /1818 (ง 241/12.05.2022 ครั้งที่ 444 ลว. 12  พ.ค. 2565) [ใบเงินงวด] งบสำนักงาน  126,000.00  0.00  0.00  126,000.00  0.00 100.00
14.14  ค่าจ้างเหมาบริการบุคลการประชารัฐ/3อัตรา 15000/2อัตรา 9000/กค-กย.65/2566 (ง 241/2566 ครั้งที่ 597 ลว. 6  ก.ค. 2565) งบสำนักงาน  189,000.00  0.00  0.00  0.00  189,000.00 0.00
- รวม  806,000.00  0.00 14,500.00 596,870.00 194,630.00 75.85 -
  แผนงาน : พื้นฐานด้านความมั่นคง (0113)
  โครงการพื้นฐานเพื่อการพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนใต้20004130039002000000 (2000413039000000)
  15. กิจกรรม : พื้นฐานเพื่อการพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้20004658618600000 (Q2627)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
15.1  คชจ.ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาลูกจ้างชั่วคราว2500ตค-ธค.64 (ง 241/4929 ครั้งที่ 54 ลว. 19  พ.ย. 2564) [ใบเงินงวด] งบสำนักงาน  2,962,500.00  0.00  0.00  2,927,056.37  35,443.63 98.80
15.3  ค่าจ้างเหมาบริการพนักงานรักษาความปลอดภัยครูและสถานศึกษา ตค-ธค.64 (ง 241/4917 ครั้งที่ 51 ลว. 18  พ.ย. 2564) [ใบเงินงวด] งบสำนักงาน  2,538,000.00  0.00  0.00  2,535,067.74  2,932.26 99.88
15.5  ค่าตอบแทนวิทยากรหรือครูผู้สอนอิสลามศึกษาในโครงการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนอิสลามศึกษาในโรงเรียนของรัฐใจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตค.-ธค.64 (ง 241/5115 ครั้งที่ 77 ลว. 30  พ.ย. 2564) [ใบเงินงวด] งบสำนักงาน  5,031,000.00  0.00  0.00  5,007,080.64  23,919.36 99.52
15.7  ค่าจ้างเหมาบริการพนักงานรักษาความปลอดภัยครูและสถานศึกษา มค-มีค.65 (ง 241/187 ครั้งที่ 154 ลว. 17  ม.ค. 2565) [ใบจัดสรร] [ใบเงินงวด] งบสำนักงาน  2,538,000.00  0.00  0.00  2,532,940.10  5,059.90 99.80
15.10  ค่าตอบแทนวิทยกรหรือครูผู้สอนอิสลามศึกษา มค-มีค.65 (ง 241/187 ครั้งที่ 154 ลว. 17  ม.ค. 2565) [ใบจัดสรร] [ใบเงินงวด] งบสำนักงาน  5,031,000.00  0.00  0.00  4,966,645.16  64,354.84 98.72
15.13  ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการเพื่อเป็นค่าตอบแทนพิเศษ ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ มค-มีค.65/ลูกจ้างชั่วคราว/1421 (ง 241/1421 ครั้งที่ 343 ลว. 11  เม.ย. 2565) [ใบจัดสรร] [ใบเงินงวด] งบสำนักงาน  2,757,000.00  0.00  0.00  2,757,000.00  0.00 100.00
15.16  ค่าจ้างเหมาบริการพนักงานรักษาความปลอดภัยครูและสถานศึกษา เมย-มิย65/1427 (ง 241/1427 ครั้งที่ 344 ลว. 11  เม.ย. 2565) [ใบจัดสรร] [ใบเงินงวด] งบสำนักงาน  2,538,000.00  0.00  0.00  2,500,800.00  37,200.00 98.53
15.19  ค่าตอบแทนวิทยากรหรือครูผู้สอนอิสลามศึกษาในโครงการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนอิสลามศึกษาในโรงเรียนของรัฐใจจังหวัดชายแดนภาคใต้ เมย-มิย.65/1427 (ง 241/1427 ครั้งที่ 344 ลว. 11  เม.ย. 2565) [ใบจัดสรร] [ใบเงินงวด] งบสำนักงาน  4,971,000.00  0.00  0.00  4,941,000.00  30,000.00 99.40
15.22  คชจ.ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาลูกจ้างชั่วคราว2500เมย.-มิย.65/2480 (ง 241/2480 ครั้งที่ 578 ลว. 1  ก.ค. 2565) งบสำนักงาน  2,597,030.00  0.00  0.00  2,597,030.00  0.00 100.00
15.23  คชจ.ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาลูกจ้างชั่วคราว2500กค-กย.65/2797 (ง 241/2797 ครั้งที่ 664 ลว. 21  ก.ค. 2565) งบสำนักงาน  2,850,000.00  0.00  0.00  365,000.00  2,485,000.00 12.81
15.24  ค่าจ้างเหมาพนักงานรักษาความปลอดภัยครูและสถานศึกษากค-กย.65/2788 (ง 241/2788 ครั้งที่ 662 ลว. 21  ก.ค. 2565) งบสำนักงาน  2,520,000.00  0.00  0.00  0.00  2,520,000.00 0.00
15.25  ค่าตอบแทนวิทยากรหรือครูผู้สอนอิสลามศึกษา กค.65/2787 (ง 241/2787 ครั้งที่ 658 ลว. 21  ก.ค. 2565) งบสำนักงาน  1,627,435.00  0.00  0.00  0.00  1,627,435.00 0.00
15.26  คชจ.เพื่อดำเนินโครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษด้วยเทคโนโลยีฯ/2905 (ง 241/2905 ครั้งที่ 688 ลว. 2  ส.ค. 2565) [ใบเงินงวด] กลุ่มนิเทศฯ  648,140.00  0.00  0.00  0.00  648,140.00 0.00
- รวม  38,609,105.00  0.00 0.00 31,129,620.01 7,479,484.99 80.63 -
  แผนงาน : บูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (0657)
  โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา20004570037002000000 (2000457037000000)
  16. กิจกรรม : เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและความตระหนักรู้ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต20004650002600000 (Q2692)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
16.1  คชจ.ในการแลกเปล่ียนเรียนรู้ การนำเสนอผลงานฯ(โครงการโรงเรียนสุจริต 7-10ธค.64) (ง 241/5178 ครั้งที่ 90 ลว. 8  ธ.ค. 2564) [ใบเงินงวด] งบสำนักงาน  8,500.00  0.00  8,500.00  0.00  0.00 100.00
16.3  คชจ.ในการเดินทางเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการบูรณาการความร่วมมือในกาต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบฯ15มีค-5เมย.65/1607 (ง 241/1607 ครั้งที่ 393 ลว. 26  เม.ย. 2565) [ใบจัดสรร] [ใบเงินงวด] งบสำนักงาน  6,000.00  0.00  0.00  4,900.00  1,100.00 81.67
16.6  คชจ.ในการนิเทศกำกับติดตามแบบบูรณาการและค่าใช้จ่ายฝนการดำเนินการอื่นๆ/2730 (ง 241/2730 ครั้งที่ 639 ลว. 19  ก.ค. 2565) กลุ่มนิเทศฯ  10,000.00  0.00  0.00  0.00  10,000.00 0.00
- รวม  24,500.00  0.00 8,500.00 4,900.00 11,100.00 54.69 -
  แผนงาน : บูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (0657)
  โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา20004570037002000000 (2000457037000000)
  17. กิจกรรม : เสริมสร้างธรรมาภิบาลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ20004650006800000 (Q2694)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
17.1  ค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมโครงการโรงเรียนสุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ส.2565/1422 (ง 241/1422 ครั้งที่ 342 ลว. 11  เม.ย. 2565) [ใบจัดสรร] [ใบเงินงวด] งบสำนักงาน  50,000.00  0.00  0.00  44,585.50  5,414.50 89.17
17.4  คชจ.ในการขับเคลื่อนการนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา(หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน) ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน/2730 (ง 241/2730 ครั้งที่ 639 ลว. 19  ก.ค. 2565) กลุ่มนิเทศฯ  30,000.00  0.00  0.00  0.00  30,000.00 0.00
- รวม  80,000.00  0.00 0.00 44,585.50 35,414.50 55.73 -
  แผนงาน : บูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (0657)
  โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา20004570037002000000 (2000457037000000)
  18. กิจกรรม : การบูรณาการระบบการประเมินด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน20004650006000000 (Q2693)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
18.1  คชจ.ในการดำนินกิจกรรมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565/1698 (ง 241/1698 ครั้งที่ 418 ลว. 5  พ.ค. 2565) [ใบเงินงวด] งบสำนักงาน  100,000.00  0.00  0.00  0.00  100,000.00 0.00
- รวม  100,000.00  0.00 0.00 0.00 100,000.00 0.00 -
  แผนงาน :ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ (0332)
  โครงการเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ในศตวรรษที่21/20004320045002000000 (2000432045000000)
  19. กิจกรรม : กิจกรรมพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ20004650007300000 (Q2640)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
19.1  ่่ค่าจ้างครูผู้สอนภาษาอังกฤษชาวต่างชาติ/รร.ชุมชนบ้านต้นสน/กพ-กย.65 อัตรา30,000/เดือน/บง.402ลว.02.02.2022 (ง 241/402 ครั้งที่ 181 ลว. 2  ก.พ. 2565) [ใบเงินงวด] [ใบจัดสรร] ชุมชนบ้านต้นสน  240,000.00  0.00  0.00  107,419.35  132,580.65 44.76
- รวม  240,000.00  0.00 0.00 107,419.35 132,580.65 44.76 -
  แผนงาน :ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ (0332)
  โครงการเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ในศตวรรษที่21/20004320045002000000 (2000432045000000)
  20. กิจกรรม : กิจกรรมพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนการสอนภาษาจีน20004650007400000 (Q2641)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
20.1  /ค่าจ้างครูสอนภาษาจัน/รร.สมาหอ/อัตรา27000/เดือน/กพ-กย.65/บง.402/ลว.02.02.2022 (ง 241/402 ครั้งที่ 181 ลว. 2  ก.พ. 2565) [ใบเงินงวด] [ใบจัดสรร] บ้านสมาหอ  216,000.00  0.00  0.00  115,714.32  100,285.68 53.57
- รวม  216,000.00  0.00 0.00 115,714.32 100,285.68 53.57 -
  แผนงาน :ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ (0332)
  โครงการเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ในศตวรรษที่21/20004320045002000000 (2000432045000000)
  21. กิจกรรม : การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในถิ่นทุรกันดาร20004650009100000 (Q2643)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
21.1  คชจ.ในการขยายผลการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยกระบวนการจัดการเรียนรู้Active LearningแบบFundamental AL Training/2595 (ง 241/2595 ครั้งที่ 604 ลว. 7  ก.ค. 2565) กลุ่มนิเทศฯ  79,000.00  0.00  0.00  79,000.00  0.00 100.00
- รวม  79,000.00  0.00 0.00 79,000.00 0.00 100.00 -
  แผนงาน :ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ (0332)
  โครงการพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา20004430047002000000 (2000443047000000)
  22. กิจกรรม : การส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกล20004658618400000 (Q2690)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
22.1  คชจ.ในการซ่อมบำรุงอุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียมและดำเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องของโรงเรียนในโครงการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมDLTV2565/2220 (ง 241/2220 ครั้งที่ 528 ลว. 13  มิ.ย. 2565) [ใบเงินงวด] งบสำนักงาน  34,800.00  0.00  0.00  0.00  34,800.00 0.00
- รวม  34,800.00  0.00 0.00 0.00 34,800.00 0.00 -
  แผนงาน : งบกลาง/รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น/1875 (0000)
  งบกลาง/รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น90909620012000000176 (90909620012000000176)
  23. กิจกรรม : งบกลาง/รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น90909000000000000 (00000)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
23.1  ค่าจ้างครูรายเดือนแก้ไขปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต/พค-กค.65/1875 (ง 241/1875 ครั้งที่ 1 ลว. 18  พ.ค. 2565) [ใบเงินงวด] งบสำนักงาน  360,000.00  0.00  0.00  335,000.00  25,000.00 93.06
23.3  ค่าจ้างบุคลากรปฏิบัติงานในสำนักงานที่ขาดแคลน/พค-กค.65/1875 (ง 241/1875 ครั้งที่ 1 ลว. 18  มิ.ย. 2565) [ใบเงินงวด] งบสำนักงาน  81,000.00  0.00  0.00  81,000.00  0.00 100.00
23.5  ค่าจ้างธุรการโรงเรียน15000/พค-กค.65/1875 (ง 241/1875 ครั้งที่ 1 ลว. 18  พ.ค. 2565) [ใบเงินงวด] งบสำนักงาน  2,115,000.00  0.00  0.00  2,115,000.00  0.00 100.00
23.7  ค่าจ้างธุรการ9000/พค-กค.65/1875 (ง 241/1875 ครั้งที่ 1 ลว. 18  พ.ค. 2565) [ใบเงินงวด] งบสำนักงาน  1,782,000.00  0.00  0.00  1,188,000.00  594,000.00 66.67
23.9  นักการภารโรง/พค-กค.65/1875 (ง 241/1875 ครั้งที่ 1 ลว. 18  พ.ค. 2565) [ใบเงินงวด] งบโรงเรียน  1,647,000.00  0.00  0.00  1,647,000.00  0.00 100.00
23.11  ค่าจ้างบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ /พค-กค.65/2023 (ง 241/2023 ครั้งที่ 2 ลว. 23  พ.ค. 2565) [ใบเงินงวด] งบสำนักงาน  270,000.00  0.00  0.00  147,030.00  122,970.00 54.46
23.13  ค่าจ้างเหมาบริการพนักงานธุรการโรงเรียนสค.65/2802 (ง 241/2802 ครั้งที่ 6 ลว. 22  ก.ค. 2565) งบสำนักงาน  585,000.00  0.00  0.00  0.00  585,000.00 0.00
23.14  ค่าจ้างบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์/สค-กย.65/2817 (ง 241/2817 ครั้งที่ 7 ลว. 25  ก.ค. 2565) งบสำนักงาน  180,000.00  0.00  0.00  0.00  180,000.00 0.00
- รวม  7,020,000.00  0.00 0.00 5,513,030.00 1,506,970.00 78.53 -
  แผนงาน : บูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (0104)
  โครงการเสริมสร้างคุ้มกันเพื่อสันติสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้200040400B1002000000 (20004040B1000000)
  24. กิจกรรม : การศึกษาเพื่อความมั่นคง20004650004500000 (Q2624)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
24.1  คชจ.เพื่อดำเนินโครงการส่งเสริมการสอนพุทธศาสนาในโรงเรียนของรัฐในจังหวัดชายแดนภาคใต้ปีงบ2565/2285 (ง 241/2285 ครั้งที่ 542 ลว. 17  มิ.ย. 2565) [ใบจัดสรร] [ใบเงินงวด] กลุ่มนิเทศฯ  503,000.00  0.00  0.00  0.00  503,000.00 0.00
24.4  คชจ.ดำเนินโครงการส่งเสริมประสบการณ์อาชีพของนักเรียนในจชต./2497 (ง 241/2497 ครั้งที่ 585 ลว. 4  ก.ค. 2565) [ใบเงินงวด] กลุ่มส่งเสริมการสึกษา  232,500.00  0.00  0.00  0.00  232,500.00 0.00
24.6  คชจ.โครงการส่งเสริมและพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทยในจชต./2542 (ง 241/2542 ครั้งที่ 587 ลว. 5  ก.ค. 2565) [ใบเงินงวด] กลุ่มนิเทศฯ  2,005,000.00  0.00  0.00  0.00  2,005,000.00 0.00
24.8  คชจ.ดำเนินการจัดเวทีสร้างสรรค์ด้านการส่งเสริมและพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทยในงานมหกรรมวิชาการชายแดนใต/2872 (ง 241/2872 ครั้งที่ 669 ลว. 1  ส.ค. 2565) [ใบเงินงวด] กลุ่มนิเทศฯ  50,000.00  0.00  0.00  0.00  50,000.00 0.00
- รวม  2,790,500.00  0.00 0.00 0.00 2,790,500.00 0.00 -
- รวมงบประมาณทั้งหมด  109,886,457.00  0.00 366,089.10 80,120,671.25 29,399,696.65 73.25  -
ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS)
Copyright@สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2
ติดต่อผู้พัฒนา