รายงานผลรายละเอียดการเบิกจ่ายงบดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2566
  แผนงาน : บุคลากรภาครัฐ (0314)
  ผลผลิตรายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต (20004140008002000000)
  1. กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000466794560000 (00000)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
1.1  เงินสมทบกองทุนปกส.พนักงานราชการ ตค.65-กพ.66 (ง 241/4811 ครั้งที่ 7 ลว. 25  ต.ค. 2565) [ใบเงินงวด] งบสำนักงาน  1,459,000.00  0.00  0.00  339,135.00  1,119,865.00 23.24
1.3  เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน มค-ธค.66 (ง 241/4811 ครั้งที่ 7 ลว. 25  ต.ค. 2565) งบสำนักงาน  240,000.00  0.00  0.00  0.00  240,000.00 0.00
1.4  ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนพนักงานราชการ2500 ตค.65-กพ.66 (ง 241/4811 ครั้งที่ 7 ลว. 25  ต.ค. 2565) งบสำนักงาน  4,862,500.00  0.00  0.00  1,885,000.00  2,977,500.00 38.77
1.5  คชจ.ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้พนง.ราชการ ตค-ธค.65/5002 (ง 241/5002 ครั้งที่ 39 ลว. 2  พ.ย. 2565) [ใบเงินงวด] งบสำนักงาน  1,143,000.00  0.00  0.00  754,000.00  389,000.00 65.97
1.7  ค่าเช่าบ้าน ครั้งที่ 1 ตค.65-กพ.66/5197 (ง 241/5197 ครั้งที่ 67 ลว. 14  พ.ย. 2565) [ใบเงินงวด] งบสำนักงาน  1,062,000.00  0.00  0.00  343,893.55  718,106.45 32.38
- รวม  8,766,500.00  0.00 0.00 3,322,028.55 5,444,471.45 37.89 -
  แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (0335)
  ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ (20004350002002000000)
  2. กิจกรรม : การจัดการศึกษาสำหรับโรงเรียนปกติ20004660516400000 (00000)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
2.1  ค่าใช้จ่ายบริหารจัดการสำนักงานฯครั้งที่1 (ง 241/4881 ครั้งที่ 16 ลว. 27  ต.ค. 2565) [ใบเงินงวด] งบสำนักงาน  3,000,000.00  0.00  0.00  441,286.37  2,558,713.63 14.71
- รวม  3,000,000.00  0.00 0.00 441,286.37 2,558,713.63 14.71 -
  แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (0335)
  ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ (20004350002002000000)
  3. กิจกรรม : การจัดการศึกษาประถมศึกษาสำหรับโรงเรียนปกติ20004660516436263 (00000)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
3.1  คชจ.ในการดำเนินโครงการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานปีการศึกษา2565/5004 (ง 241/5004 ครั้งที่ 41 ลว. 3  พ.ย. 2565) [ใบเงินงวด] กลุ่มส่งเสริมการสึกษา  31,500.00  0.00  0.00  0.00  31,500.00 0.00
- รวม  31,500.00  0.00 0.00 0.00 31,500.00 0.00 -
  แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (0335)
  ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ (20004350002002000000)
  4. กิจกรรม : การจัดการศึกษาประถมศึกษาสำหรับโรงเรียนปกติ กิจกรรมรองการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ20004660516406317 (00000)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
4.1  คชจ.ไปราชการเข้าร่วมประชุมฯLearning Loss 23-25 พย.65/ตอฮีเราะห์/5012 (ง 241/5012 ครั้งที่ 44 ลว. 4  ต.ค. 2565) [ใบเงินงวด] 94.อนุบาลยะรัง  2,040.00  0.00  0.00  0.00  2,040.00 0.00
- รวม  2,040.00  0.00 0.00 0.00 2,040.00 0.00 -
  แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (0335)
  ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ (20004350002002000000)
  5. กิจกรรม : การจัดการศึกษาประถมศึกษาสำหรับโรงเรียนปกติกิจกรรมรองพัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลายให้เอื้อต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต20004660516452034 (00000)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
5.1  คชจ.ในการดำเนินการส่งเสริมสนับสนุนและให้ข้อเสนอแนะในการจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษา/5054 (ง 241/5054 ครั้งที่ 54 ลว. 8  พ.ย. 2565) [ใบเงินงวด] กลุ่มนิเทศฯ  5,000.00  0.00  0.00  0.00  5,000.00 0.00
- รวม  5,000.00  0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00 -
  แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (0335)
  ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ (20004350002002000000)
  6. กิจกรรมการจัดการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้นสำหรับโรงเรียนปกติ กิจกรรมรองสนับสนุนเสริมสร้างความเข้มแข็งในการพัฒนาครูอย่างมีประสิทธิภาพ20004660516551999 (00000)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
6.1  คชจ.ในการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างและพัฒนากลุ่มผู้นำองค์ความรู้การเปลี่ยนแปลงด้านการบริหารบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(PA SupportTeam)/5635 (ง 241/ ครั้งที่ 93 ลว. 25  พ.ย. 2565) [ใบเงินงวด] กลุ่มบริหารบุคคล  25,000.00  0.00  0.00  0.00  25,000.00 0.00
- รวม  25,000.00  0.00 0.00 0.00 25,000.00 0.00 -
  แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (0335)
  ผลผลิตเด็กผู้มีความสามารถพิเศษได้รับการพัฒนาศักยภาพ (20004350007002000000)
  7. กิจกรรม : การส่งเสริมการเรียนรู้เทคโนโลยีดิจิทัลและระบบอัจฉริยะในสถานศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ20004660008200000 (00000)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
7.1  คชจ.ในการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพศึกษานิเทศก์ฯ16-19ธค.65จ.เชียงใหม่/5085 (ง 241/5085 ครั้งที่ 57 ลว. 9  พ.ย. 2565) [ใบเงินงวด] กลุ่มนิเทศฯ  6,000.00  0.00  0.00  0.00  6,000.00 0.00
- รวม  6,000.00  0.00 0.00 0.00 6,000.00 0.00 -
- รวมงบประมาณทั้งหมด  11,836,040.00  0.00 0.00 3,763,314.92 8,072,725.08 31.80  -
ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS)
Copyright@สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2
ติดต่อผู้พัฒนา