รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าตอบแทนพนักงานราชการ กค-กย.65/2481  งบประมาณ 28,680,000.00 บาท เบิกจ่าย 19,663,260.00 บาท คงเหลือ 9,016,740.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ กค.65/2481/P1053/3600213015 9,808,780.00 19  ก.ค. 2565
2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ กค.65/2481/P1053/3600213015 18,630.00 19  ก.ค. 2565
3 ค่าครองชีพพนักงานราชการ กค.65/2481/P1053/3600213015 4,220.00 19  ก.ค. 2565
4 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ สค.65/2481/P1156/3600235414 9,808,780.00 17  ส.ค. 2565
5 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ สค.65/2481/P1156/3600235414 18,630.00 17  ส.ค. 2565
6 ค่าครองชีพพนักงานราชการ สค.65/2481/P1156/3600235414 4,220.00 17  ส.ค. 2565

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS)
Copyright@สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2
ติดต่อผู้พัฒนา