รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าตอบแทนพนง.ราชการ เมย-มิย.65(จำนวน 340 อัตรา)  งบประมาณ 29,690,000.00 บาท เบิกจ่าย 9,729,170.00 บาท คงเหลือ 19,960,830.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 ค่าตอบแทนพนง.ราชการเมย.65/1139/P783/3600156095 9,706,320.00 21  เม.ย. 2565
2 ค่าตอบแทนพนง.ราชการเมย.65/1139/P783/3600156095 18,630.00 21  เม.ย. 2565
3 ค่าครองชีพพนง.ราชการเมย.65/P783/3600156095 4,220.00 21  เม.ย. 2565

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS)
Copyright@สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2
ติดต่อผู้พัฒนา