รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าตอบแทนครูวิทย์-คณิต +ปกส. ตค-ธค.64 จำนวน 7 อัตรา  งบประมาณ 326,130.00 บาท เบิกจ่าย 326,130.00 บาท คงเหลือ 0.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 เงินสมทบปกส.ครูวิทย์-คณิต พย.64/4799/P237/3600002658 2,625.00 16  พ.ย. 2564
2 ค่าตอบแทนครูวิทย์-คณิต พย.64/4799/P238/3600002660 105,000.00 16  พ.ย. 2564
3 ค่าตอบแทนครูวิทย์-คณิต ตค.64/4799/P239/3600028802 105,000.00 16  พ.ย. 2564
4 เงินสมทบปกส.ครูวิทย์-คณิต ตค.64/4799/P241/3600028803 2,625.00 16  พ.ย. 2564
5 ค่าตอบแทนครูวิทย์-คณิต ธค.64/4799/P371/3600047265 105,000.00 20  ธ.ค. 2564
6 เงินสมทบปกส.ครูวิทย์-คณิต ธค.64/P372/3600049361 5,250.00 20  ธ.ค. 2564
7 เบิกเกินส่งคืน/P371/3600047265 -4,354.84 23  ก.พ. 2565
8 เบิกเกินส่งคืน/P372/3600049361 -218.00 23  ก.พ. 2565
9 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์(199854)/PO/4100111032 5,202.84 23  ก.ย. 2565

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS)
Copyright@สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2
ติดต่อผู้พัฒนา