รายการเบิกจ่าย
 กลับ   คชจ.เพื่อดำเนินการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี2564 ระดับจังหวัดและกลุ่มจังหวัด(โครงการใบงวด31500)  งบประมาณ 31,500.00 บาท เบิกจ่าย 31,500.00 บาท คงเหลือ 0.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 ค่าวัสดุโครงการคัดเลือกนร./4796/โครงการเงินงวด31500ยุวารี/P244/3100027257 1,731.00 16  พ.ย. 2564
2 เบิกชดใช้เงินทดรองราชการบย.2/65/ยุวารี/4796/โครงการเงินงวด31500/P582/3600018228 26,050.00 17  ก.พ. 2565
3 ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการบุคคล/P1538/3600294060 3,719.00 30  ก.ย. 2565

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS)
Copyright@สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2
ติดต่อผู้พัฒนา