รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าจ้างเหมาบริการครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ9000 จำนวน 10 อัตรา ตค.64-กพ.65  งบประมาณ 450,000.00 บาท เบิกจ่าย 450,000.00 บาท คงเหลือ 0.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 ค่าจ้างเหมาบริการครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ตค.64/4737/P205/3200004606 90,000.00 9  พ.ย. 2564
2 ค่าจ้างเหมาบริการครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ พย.64/4737/P236/3200009804 90,000.00 16  พ.ย. 2564
3 ค่าจ้างเหมาบริการครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ธค.64/4737/P332/3200002847 90,000.00 13  ธ.ค. 2564
4 ค่าจ้างเหมาบริการครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ มค.65/4737/P440/3200002692 90,000.00 12  ม.ค. 2565
5 ค่าจ้างเหมาครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ กพ.65/4737/P570/3200003387 90,000.00 11  ก.พ. 2565

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS)
Copyright@สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2
ติดต่อผู้พัฒนา