รายการเบิกจ่าย
 กลับ   เงินสปพ.ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ1000จำนวน47อัตรา ตค.64-กพ.65  งบประมาณ 235,000.00 บาท เบิกจ่าย 232,368.00 บาท คงเหลือ 2,632.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 เสี่ยงภัยครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ตค.64/4737/P215/3600021478 46,000.00 11  พ.ย. 2564
2 เสี่ยงภัยครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ พย.64/4737/P255/3600026255 46,000.00 18  พ.ย. 2564
3 เสี่ยงภัยครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ธค.64/P373/3600047266 46,000.00 20  ธ.ค. 2564
4 เสี่ยงภัยครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ มค.65/4737/P445/3600062318 46,000.00 13  ม.ค. 2565
5 เสี่ยงภัยครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ กพ.65/P4556/3600074599 46,000.00 11  ก.พ. 2565
6 ค่าตอบแทนครูพี่เลี้ยงเด็กพิการมิย.65/P956/3600188366 450.00 14  มิ.ย. 2565
7 ค่าจ้างพนักงานธุรการ กย.65/2802=675250,1186=17680,4737=10152+1918/P1373/3600274061 1,918.00 19  ก.ย. 2565

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS)
Copyright@สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2
ติดต่อผู้พัฒนา