รายการเบิกจ่าย
 กลับ   เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน ปกส.ครูพ่่ีเลี้ยงเด็กพิการ ปี 2565  งบประมาณ 10,152.00 บาท เบิกจ่าย 0.00 บาท คงเหลือ 10,152.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS)
Copyright@สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2
ติดต่อผู้พัฒนา