รายการเบิกจ่าย
 กลับ   เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน ปกส.ครูพ่่ีเลี้ยงเด็กพิการ ปี 2565  งบประมาณ 10,152.00 บาท เบิกจ่าย 10,152.00 บาท คงเหลือ 0.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 ค่าจ้างพนักงานธุรการ กย.65/2802=675250,1186=17680,4737=10152+1918/P1373/3600274061 10,152.00 19  ก.ย. 2565

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS)
Copyright@สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2
ติดต่อผู้พัฒนา