รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าตอบแทนนักการภารโรง+ปกส. ตค-ธค.64 จำนวน 62 อัตรา (รวมเงินเพิ่มชดเชย ปกส.)  งบประมาณ 1,729,800.00 บาท เบิกจ่าย 1,729,800.00 บาท คงเหลือ 0.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 เงินค่าตอบแทนนักการภารโรง ตค.64/4555/P130/3600007338 396,000.00 27  ต.ค. 2564
2 เงินปกส.นักการภารโรง ตค.64/4555/P131/3600007339 9,900.00 27  ต.ค. 2564
3 ค่าตอบแทนนักการภารโรงsp2 ตค.64/4555/P136/3600014321 162,000.00 27  ต.ค. 2564
4 เงินปกส.นักการภารโรงsp2 ตค.64/4555/P137/3600014518 4,050.00 27  ต.ค. 2564
5 ค่าตอบแทนนักการภารโรงsp2 พย.64/4555/P251/3600026251 162,000.00 18  พ.ย. 2564
6 เงินสมทบปกส.นักการภารโรงsp2 พย.64/4555/P252/3600026252 4,050.00 18  พ.ย. 2564
7 ค่าตอบแทนนักการภารโรง พย.64/4555/P253/3600026253 396,000.00 18  พ.ย. 2564
8 เงินสมทบปกส.นักการภารโรงปกติ พย.64/4555/P254/3600026254 9,900.00 18  พ.ย. 2564
9 ค่าตอบแทนนักการภารโรง sp2 ธค.64/4555/P377/3600047269 162,000.00 20  ธ.ค. 2564
10 เงินสมทบปกส.นักการภารโรง sp2 ธค.64/4555/P378/3600046043 8,100.00 20  ธ.ค. 2564
11 ค่าตอบแทนนักการภารโรง ธค.64/4555/P379/3600043995 396,000.00 20  ธ.ค. 2564
12 เงินสมทบปกส.นักการภารโรง ธค.64/4555/P380/3600044251 19,800.00 20  ธ.ค. 2564

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS)
Copyright@สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2
ติดต่อผู้พัฒนา