รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ปกส.ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการจำนวน47อัตรา ตค.64-กพ.65  งบประมาณ 84,600.00 บาท เบิกจ่าย 84,600.00 บาท คงเหลือ 0.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 เงินสมทบปกส.ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ตค.64/4737/P216/3600021479 10,350.00 11  พ.ย. 2564
2 เงินสมทบปกส.ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ พย.64/4737/P256/3600019960 10,350.00 18  พ.ย. 2564
3 เงินสมทบปกส.ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ธค.64/4737/P374/3600048183 20,700.00 20  ธ.ค. 2564
4 เงินสมทบปกส.ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ มค.65/4737/P444/3600062317 20,700.00 13  ม.ค. 2565
5 เงินสมทบปกส.ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ กพ.65/4737/P557/3600062997 20,700.00 11  ก.พ. 2565
6 ค่าตอบแทนครูพี่เลี้ยงเด็กพิการมิย.65/P956/3600188366 1,800.00 14  มิ.ย. 2565

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS)
Copyright@สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2
ติดต่อผู้พัฒนา