รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าตอบแทนครูพ่ีเลี้ยงเด็กพิการ9000จำนวน 47อัตราตค.64-กพ.65  งบประมาณ 2,115,000.00 บาท เบิกจ่าย 2,115,000.00 บาท คงเหลือ 0.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 ค่าตอบแทนครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ตค.64/4737/P215/3600021478 414,000.00 11  พ.ย. 2564
2 ค่าตอบแทนพี่เลี้ยงเด็กพิการ พย.64/4737/P255/3600026255 414,000.00 18  พ.ย. 2564
3 ค่าตอบแทนครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ธค.64/4737/P373/3600047266 414,000.00 20  ธ.ค. 2564
4 ค่าตอบแทนครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ มค.65/4737/P445/3600062318 414,000.00 13  ม.ค. 2565
5 ค่าตอบแทนครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ กพ.65/PA556/3600074599 414,000.00 11  ก.พ. 2565
6 ค่าตอบแทนครูพี่เลี้ยงเด็กพิการมิย.65/P956/3600188366 45,000.00 14  มิ.ย. 2565

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS)
Copyright@สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2
ติดต่อผู้พัฒนา