รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าตอบแทนครูวิกฤต+ปกส. ตค-ธค.64 จำนวน 9 อัตรา (รวมเงินเพิ่มชดเชย ปกส.)  งบประมาณ 418,500.00 บาท เบิกจ่าย 418,500.00 บาท คงเหลือ 0.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 ค่าตอบแทนครูวิกฤต ตค.64/4555/P132/3600000556 120,000.00 27  ต.ค. 2564
2 เงินปกส.ครูวิกฤต ตค.64/4555/P133/3600014515 3,000.00 27  ต.ค. 2564
3 ค่าตอบแทนครูวิกฤต พย.64/4555/PA257/3600031304 120,000.00 18  พ.ย. 2564
4 เงินปกส.ครูวิกฤต พย.64/4555/P258/3600029817 3,000.00 18  พ.ย. 2564
5 ค่าตอบแทนครูวิกฤต ธค.64/4555/P375/3600047267 120,000.00 20  ธ.ค. 2564
6 เงินสมทบปกส.ครูวิกฤต ธค.64/4555/P376/3600047268 6,000.00 20  ธ.ค. 2564
7 ค่าตอบแทนครูวิกฤต มค.65/208=95250/4555=24750//PQ483/3600060554 24,750.00 21  ม.ค. 2565
8 เงินปกส.ครูวิกฤต มค.65/4555/P484/3600069006 6,000.00 20  ม.ค. 2565
9 ค่าตอบแทนครูวิกฤตเมย.65/1186=95250,4555=9750/P801/3600159304 9,750.00 26  เม.ย. 2565
10 เงินสมทบปกส.ครูวิกฤตเมย.65/1186/P803/3600159316 5,250.00 26  เม.ย. 2565
11 เงินสมทบปกส.ครูวิกฤตเข้าใหม่มิย.65/P999/3600195776 50.00 22  มิ.ย. 2565
12 ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการบุคคล/P1538/3600294060 700.00 30  ก.ย. 2565

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS)
Copyright@สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2
ติดต่อผู้พัฒนา