รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าจ้างเหมาบริการพนง.ธุรการ9000 ตค-ธค.64 จำนวน 67 อัตรา  งบประมาณ 1,809,000.00 บาท เบิกจ่าย 1,809,000.00 บาท คงเหลือ 0.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 ค่าจ้างเหมาบริการพนักงานธุรการ ตค.64/P177/3200002601 603,000.00 29  ต.ค. 2564
2 ค่าจ้างเหมาบริการพนักงานธุรการ พย.64/P300/3200000142 603,000.00 23  พ.ย. 2564
3 ค่าจ้างเหมาบริการพนักงานธุรการ พย.64/4555/P350/3200002865 603,000.00 16  ธ.ค. 2564

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS)
Copyright@สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2
ติดต่อผู้พัฒนา