รายการเบิกจ่าย
 กลับ   คชจ.ในการเดินทางเข้าร่วมประชุมสัมมนาผอ.กลุ่มนโยบายและแผนของสพท.ระหว่างวันที่ 22-24สค.65ณโรงแรมปรินซ์พาเลซ มหานาค กทม./3364  งบประมาณ 7,000.00 บาท เบิกจ่าย 0.00 บาท คงเหลือ 7,000.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS)
Copyright@สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2
ติดต่อผู้พัฒนา