รายการเบิกจ่าย
 กลับ   คชจ.ไปราชการโครงการพัฒนาศักยภาพทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร22-24สค.65/3076  งบประมาณ 6,500.00 บาท เบิกจ่าย 6,500.00 บาท คงเหลือ 0.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 เงินยืมราชการบย.61/65/ศักดิ์ชาย/ไปราชการ/3076/P1205/3600240229 6,500.00 22  ส.ค. 2565

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS)
Copyright@สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2
ติดต่อผู้พัฒนา