รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าวัสดุ/อุปกรณ์การจัดกิจกรรมให้กับโรงเรียนที่ได้รับคัดเลือก/โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทยฯ/3006  งบประมาณ 60,000.00 บาท เบิกจ่าย 0.00 บาท คงเหลือ 60,000.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS)
Copyright@สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2
ติดต่อผู้พัฒนา