รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าจ้างเหมาครูพี่เลี้ยงเด็กพิการกค-กย.65/3005  งบประมาณ 270,000.00 บาท เบิกจ่าย 90,000.00 บาท คงเหลือ 180,000.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 ค่าจ้างเหมาบริการครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ กค.65/P1140/320038532 90,000.00 9  ส.ค. 2565

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS)
Copyright@สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2
ติดต่อผู้พัฒนา