รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าจ้าง+เงินสมทบเพิ่มพิเศษครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ9000จำนวน46อัตรา/กค-กย.65/3005  งบประมาณ 1,425,540.00 บาท เบิกจ่าย 815,760.00 บาท คงเหลือ 609,780.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 ค่าจ้างครูพี่เลี้ยงเด็กพิการกค.65/3005/P1171/3600237553 396,000.00 18  ส.ค. 2565
2 ค่าจ้างครูพี่เลี้ยงเด็กพิการสค.65/3005/P1215/3600240366 396,000.00 22  ส.ค. 2565
3 เงินสมทบปกส.ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการสค.65/3005/P1216/3600240380 19,800.00 22  ส.ค. 2565
4 เงินสมทบปกส.ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการกค.65/3005/P1172/3600237555 3,960.00 18  ส.ค. 2565

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS)
Copyright@สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2
ติดต่อผู้พัฒนา