รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าตอบแทนบุคลากรปฏิบัติงาน สนง.+ปกส. ตค-ธค.64 จำนวน 3 อัตรา (รวมเงินเพิ่มชดเชยเงิน ปกส.)  งบประมาณ 83,700.00 บาท เบิกจ่าย 83,700.00 บาท คงเหลือ 0.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 เงินปกส.เวรยามแม่บ้าน ตค.64/4555/P134/3600006570 675.00 27  ต.ค. 2564
2 ค่าตอบแทนเวรยามแม่บ้าน ตค.64/4555/P135/3600014320 27,000.00 27  ต.ค. 2564
3 ค่าตอบแทนเวรยามแม่บ้าน พย.64/4555/P259/3600029818 27,000.00 18  พ.ย. 2564
4 เงินปกส.เวรยามแม่บ้าน พย.64/4555/P260/3600029819 675.00 18  พ.ย. 2564
5 เงินปกส.เวรยามแม่บ้าน ธค.64/4555/P366/3600048871 1,350.00 20  ธ.ค. 2564
6 ค่าตอบแทนเวรยามแม่บ้าน ธค.64/4555/P367/3600049354 27,000.00 20  ธ.ค. 2564

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS)
Copyright@สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2
ติดต่อผู้พัฒนา