รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565/พค-กย.64/2917  งบประมาณ 1,175,500.00 บาท เบิกจ่าย 828,086.84 บาท คงเหลือ 347,413.16 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 ค่าอินเทอร์เน็ตTOTกค.65/2917/P1173/3200039489 7,500.00 18  ส.ค. 2565
2 ค่าอินเทอร์เน็ตของโรงเรียนพค-สค.65/2917/P1224/3600241495 778,968.87 22  ส.ค. 2565
3 ค่าอินเทอร์เน็ต รร.ในสังกัด สพป.ปน.2 พค-สค.65/P1253/3600250868 41,617.97 31  ส.ค. 2565

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS)
Copyright@สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2
ติดต่อผู้พัฒนา