รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ปกส.บุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์สค-กย.65/2817  งบประมาณ 9,360.00 บาท เบิกจ่าย 0.00 บาท คงเหลือ 9,360.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS)
Copyright@สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2
ติดต่อผู้พัฒนา