รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าจ้างบุคลากรปฏิบัติงานในสนง.สค-กย.65/2802  งบประมาณ 56,700.00 บาท เบิกจ่าย 28,350.00 บาท คงเหลือ 28,350.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 ค่าตอบแทนเวรยามแม่บ้านสค.65/2802/P1166/3600235546 27,000.00 17  ส.ค. 2565
2 เงินสมทบปกส.เวรยามแม่บ้านสค.65/2802/P1167/3600235562 1,350.00 17  ส.ค. 2565

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS)
Copyright@สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2
ติดต่อผู้พัฒนา