รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าจ้างนักการภารโรง +ปกส./สค-กย.65/2802  งบประมาณ 1,152,900.00 บาท เบิกจ่าย 576,450.00 บาท คงเหลือ 576,450.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 ค่าจ้างนักการsp2/สค.65/2802/PA1162/3600237101 153,000.00 18  ส.ค. 2565
2 เงินสมทบปกส.นักการsp2/สค.65/2802/P1163/3600235488 7,650.00 17  ส.ค. 2565
3 ค่าจ้างนักการภารโรงงบปกติสค.65/2802/PA1164/3600237151 396,000.00 18  ส.ค. 2565
4 เงินสมทบปกส.นักการภารโรงงบปกติสค.65/2802/P1165/3600235538/3600237151 19,800.00 17  ส.ค. 2565

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS)
Copyright@สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2
ติดต่อผู้พัฒนา