รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าจ้างธุรการโรงเรียนรายเดิมจ้างต่อเนื่อง15000+ปกส. สค-กย.65/2802  งบประมาณ 1,415,500.00 บาท เบิกจ่าย 740,250.00 บาท คงเหลือ 675,250.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 ค่าจ้างพนง.ธุรการโรงเรียนสค.65/2802/P1158/3600235440 705,000.00 17  ส.ค. 2565
2 เงินสมทบปกส.พนง.ธุรการโรงเรียนสค.65/2802/P1159/3600235450 35,250.00 17  ส.ค. 2565

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS)
Copyright@สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2
ติดต่อผู้พัฒนา