รายการเบิกจ่าย
 กลับ   คชจ.เพื่อสร้างความเข้มแข็งศูนย์แนะแนวประจำจังหวัดและศูนย์แนะแนวประจำเขตพื้นที่การศึกษาปีการศึษา2565/2353  งบประมาณ 5,000.00 บาท เบิกจ่าย 5,000.00 บาท คงเหลือ 0.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 ค่าวัสดุโครงการRT/ผกามาศ/P1016/3100150629 1,888.40 1  ก.ค. 2565
2 ปรับ JV/P1016/3100150629/ไปงบรายจ่ายอื่น -1,888.40 1  ส.ค. 2565
3 ค่าจ้างทำโฟมบอร์ดโครงการศูนย์แนะแนวฯ/รร.นิคมสร้างตนเองฯ/มาซีเราะห์/2353/P1180/3200039514 5,000.00 18  ส.ค. 2565

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS)
Copyright@สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2
ติดต่อผู้พัฒนา