รายการเบิกจ่าย
 กลับ   คชจ.ไปอบรมems/RT/โรงเรียนคุณธรรมสพฐ.ประจำปีงบประมาณ256531พค-2มิย.65/2210  งบประมาณ 6,000.00 บาท เบิกจ่าย 6,000.00 บาท คงเหลือ 0.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 คชจ.ไปราชการอบรม รร.คุณธรรม31พค-2มิย.65/2210/หยาดฟ้า/P1034/3600208759 6,000.00 12  ก.ค. 2565

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS)
Copyright@สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2
ติดต่อผู้พัฒนา