รายการเบิกจ่าย
 กลับ   เงินสมทบปกส.ครูวิทย์-คณิต พค-กค.65/2023  งบประมาณ 3,240.00 บาท เบิกจ่าย 900.00 บาท คงเหลือ 2,340.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 เงินสมทบปกส.ครูวิทย์-คณิต พค.65/P909/3600179275 900.00 30  พ.ค. 2565

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS)
Copyright@สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2
ติดต่อผู้พัฒนา