รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าพาหนะ ค่าเบี้ยาเลี้ยง ของคณะทำงาน และผู้เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมของคณะทำงาน เพื่อเตรียมการและสรุปรายงานผลในการประชุม ระหว่างวันที่ 21-27 พฤษภาคม 2565/1906  งบประมาณ 6,840.00 บาท เบิกจ่าย 0.00 บาท คงเหลือ 6,840.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS)
Copyright@สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2
ติดต่อผู้พัฒนา