รายการเบิกจ่าย
 กลับ   เงินเพิ่มพิเศษชดเชยเงินสมทบปกส.1% พค-กค.65/1875  งบประมาณ 42,030.00 บาท เบิกจ่าย 13,860.00 บาท คงเหลือ 28,170.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 เงินสมทบปกส.ครูวิกฤต พค.65/P902/3600178537 1,050.00 27  พ.ค. 2565
2 เงินสมทบปกส.เวรยามแม่บ้าน พค.65/1875/P903/3600178547 270.00 27  พ.ค. 2565
3 เงินสมทบปกส.พนง.ธุรการโรงเรียนพค.65/1875/P904/3600178613 7,050.00 27  พ.ค. 2565
4 เงินสมทบปกส.นักการภารโรงsp2พค.65/1875/P905/3600178614 1,530.00 27  พ.ค. 2565
5 เงินสมทบปกส.นักการภารโรงงบปกติ พค.65/1875/P906/3600178615 3,960.00 27  พ.ค. 2565

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS)
Copyright@สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2
ติดต่อผู้พัฒนา