รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าใช้จ่ายในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและคุ้มครองนักเรียนของสพฐ.งวดที่2/1600  งบประมาณ 12,500.00 บาท เบิกจ่าย 12,500.00 บาท คงเหลือ 0.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 ค่าวัสดุโครงการติดตามช่วยเหลือดูแลฯ/โครงการ23900(1600=12500/194=2500/งบเขต8900/P958/3100143219 12,500.00 12,500.00 0.00 15  มิ.ย. 2565

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS)
Copyright@สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2
ติดต่อผู้พัฒนา