รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าพาหนะในการเดินทางสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาพี่เลี้ยงโรงเรียนนำร่องการทดลองใช้ฯ14-19มีค.65/1423  งบประมาณ 13,000.00 บาท เบิกจ่าย 12,500.00 บาท คงเหลือ 500.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 คชจ.ไปราชการพัฒนาพี่เลี้ยงรร.นำร่อง/หยาดฟ้า/1423/P815/3600160422 12,500.00 28  เม.ย. 2565

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS)
Copyright@สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2
ติดต่อผู้พัฒนา