รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าจ้างบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ มีค-เมย.65+ปกส.+เงินเพิ่มชดเชยปกส./1401  งบประมาณ 189,360.00 บาท เบิกจ่าย 189,360.00 บาท คงเหลือ 0.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 ค่าตอบแทนครูวิทย์-คณิต มีค.65/1401/P760/3600151573 90,000.00 18  เม.ย. 2565
2 เงินสมทบ ปกส.ครูวิทย์-คณิต มีค.65/1401/P768/3600154805 4,500.00 20  เม.ย. 2565
3 เงินสมทบปกส.ครูวิทย์-คณิต เมย.65/1401/P781/3600156043 4,500.00 21  เม.ย. 2565
4 ค่าตอบแทนครูวิทย์-คณิตเมย.65/1401/P785/3600156118 90,000.00 21  เม.ย. 2565
5 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์(199854)/PO/4100111032 360.00 23  ก.ย. 2565

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS)
Copyright@สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2
ติดต่อผู้พัฒนา