รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าใช้จ่ายเพื่อดำเนินการจัดกิจกรรมการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ.2565(รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา)/1474  งบประมาณ 3,000.00 บาท เบิกจ่าย 300.00 บาท คงเหลือ 2,700.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 ค่าถ่ายเอกสาร/โครงการส่งเสริมการแข่งขันฯ/มารีย๊ะ/1474/P810/3100122176 300.00 28  เม.ย. 2565

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS)
Copyright@สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2
ติดต่อผู้พัฒนา