รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าใช้จ่ายสำหรับการดำเนินโครงการติดตามประเด็นเรื่องการลดภาระงานครู/1466  งบประมาณ 6,000.00 บาท เบิกจ่าย 6,000.00 บาท คงเหลือ 0.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 เงินยืมราชการบย.46/65วิภากุล/1466/P1107/3600221723 6,000.00 2  ส.ค. 2565

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS)
Copyright@สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2
ติดต่อผู้พัฒนา