รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าใช้จ่ายบริหารสำนักงาน ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ 2565/1191  งบประมาณ 1,500,000.00 บาท เบิกจ่าย 47,329.75 บาท คงเหลือ 1,452,670.25 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 คชจ.ในการประชุมฯสาน๊ะ 6มค,10,18,22,23,25,29มีค.65/1191/P747/3600150060 9,155.00 12  เม.ย. 2565
2 คชจ.ประชุมแนวปฏิบัติการประเมินฯ/1เมย.65/พุทธวรรณ/1191/P749/3600150119 6,650.00 12  เม.ย. 2565
3 ค่าขยะ มีค.65/1191/P795/3600159175 300.00 26  เม.ย. 2565
4 คชจ.ประชุมชี้แจงรายงานผลการดำเนินงานผ่านระบบZOOM/สมบูรณ์/1191/P812/3600160403 6,650.00 28  เม.ย. 2565
5 คชจ.ประชุมผู้อำนวยเขต/5เมย.65/เนตรนภิส/1191/P813/3600160410 525.00 28  เม.ย. 2565
6 ค่าโทรศัพท์DTAEมีค.65/กัลยา/4623=942.26,1181=2313.75/P819/3600160500 2,313.75 28  เม.ย. 2565
7 เงินยืมราชการบย.19/65รัชรินทร์/ไปราชการฯ9-11พค.65/1191/P826/3600160768 15,536.00 29  เม.ย. 2565
8 คชจ.ประชุมผลสัมฤทธิ์รองผอ./22เมย.65/กัลยา/P828/3600160790 6,200.00 29  เม.ย. 2565

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS)
Copyright@สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2
ติดต่อผู้พัฒนา