รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าใช้จ่ายบริหารสำนักงาน ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ 2565/1191  งบประมาณ 1,500,000.00 บาท เบิกจ่าย 1,500,000.00 บาท คงเหลือ 0.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 คชจ.ในการประชุมฯสาน๊ะ 6มค,10,18,22,23,25,29มีค.65/1191/P747/3600150060 9,155.00 12  เม.ย. 2565
2 คชจ.ประชุมแนวปฏิบัติการประเมินฯ/1เมย.65/พุทธวรรณ/1191/P749/3600150119 6,650.00 12  เม.ย. 2565
3 ค่าขยะ มีค.65/1191/P795/3600159175 300.00 26  เม.ย. 2565
4 คชจ.ประชุมชี้แจงรายงานผลการดำเนินงานผ่านระบบZOOM/สมบูรณ์/1191/P812/3600160403 6,650.00 28  เม.ย. 2565
5 คชจ.ประชุมผู้อำนวยเขต/5เมย.65/เนตรนภิส/1191/P813/3600160410 525.00 28  เม.ย. 2565
6 ค่าโทรศัพท์DTAEมีค.65/กัลยา/4623=942.26,1181=2313.75/P819/3600160500 2,313.75 28  เม.ย. 2565
7 เงินยืมราชการบย.19/65รัชรินทร์/ไปราชการฯ9-11พค.65/1191/P826/3600160768 15,536.00 29  เม.ย. 2565
8 คชจ.ประชุมผลสัมฤทธิ์รองผอ./22เมย.65/กัลยา/P828/3600160790 6,200.00 29  เม.ย. 2565
9 เงินยืมราชการบย.36/65นิภา/1191=27550/877=26550/P1088/3600218966 27,550.00 27  ก.ค. 2565
10 เงินยืมราชการบย.37/65ซัลมาโครงการเงินงวดบง.1191=36925+บง.2595=79000/P1087/3600218959 36,925.00 27  ก.ค. 2565
11 ค่าไฟฟ้าสำนักงาน มิย.65/1191/P1092/3100159970 45,473.81 1  ส.ค. 2565
12 เงินยืมราชการบย.47/65/1191/ศตพรไปราชการ/P1122/3600225026 12,100.00 5  ส.ค. 2565
13 คชจ.ประชุมฯ/อรวรรณ/โครงการเสริมสร้างความรู้ด้านกฏหมายฯ/1191/P1124/3600225916 6,700.00 8  ส.ค. 2565
14 คชจ.ไปราชการฯสุธน/1191/P1127/3600225953 5,560.00 8  ส.ค. 2565
15 คชจ.ประชุมพิจารณาคัดเลือกรางวัลครูเจ้าฟ้า7กค.65/1191/P1128/3600225971 245.00 8  ส.ค. 2565
16 คชจ.ประชุมผอ.เขตทั่วประเทศ3สค.65/1191/P1129/3600225979 525.00 8  ส.ค. 2565
17 ค่าน้ำประปา กค.65/กัลยา/1191/P1130/3600225986 943.00 8  ส.ค. 2565
18 ค่าขยะ กค.65/1191/P1131/3600225994 300.00 8  ส.ค. 2565
19 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง กค.65/1191/P1132/3100164141 21,451.38 9  ส.ค. 2565
20 ค่าน้ำดื่มสนง./กัลยา/1191/P1133/3200038378 751.00 9  ส.ค. 2565
21 ค่าจ้างถ่ายเอกสารสำนักงาน มิย.65/P1134/3100164158 1,838.00 9  ส.ค. 2565
22 ค่าถ่ายเอกสาร26กค.65โครงการสัมฤทธิ์ผล/โครงการ16/287600/นิภา/1191/P1135/3100164164 1,365.00 9  ส.ค. 2565
23 ค่าถ่ายเอกสารโครงการก.ต.ป.น./โครงการ34/1191/P1138/3100164404/PO410049160 13,232.00 13,232.00 9  ส.ค. 2565
24 ค่าวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน สพป.ปน.2/P1141/3100166622/PO4100052147 32,248.00 32,248.00 15  ส.ค. 2565
25 ค่าจ้างทำป้ายไวนิลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์/1191/P1142/3100166626 230.00 15  ส.ค. 2565
26 ค่าถ่ายเอกสารประชุมผู้บริหารสค.65/โครงการ29/100,000/1191/P1143/3100166628 1,175.00 15  ส.ค. 2565
27 ซ่อมบำรุงรถยนต์ บน.1905 ปน/กัลยา/1191/P1144/3200039011 2,800.00 15  ส.ค. 2565
28 ค่าไฟฟ้า กค.65/1191/P1149/3100168314 41,687.90 17  ส.ค. 2565
29 ค่าโทรศัพท์DTAEมิย.65/กัลยา/1191/P1150/3600235337 2,603.93 17  ส.ค. 2565
30 ค่าโทรศัพท์DTAEกค.65/กัลยา/1191/P1151/3600235347 3,425.91 17  ส.ค. 2565
31 ค่าถ่ายเอกสารโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ/โครงการ340813/1191/P1181/3100169335 3,410.00 18  ส.ค. 2565
32 ค่าวัสดุโครงการสัมฤทธิ์ผล/โครงการ16/287600/นิภา/1191/P1182/3100169343 1,200.00 18  ส.ค. 2565
33 เงินยืมราชการบย.55/65/ช่อผกา/คชจ.ไปราชการ/1191/P1186/3600239291 6,940.00 19  ส.ค. 2565
34 เงินยืมราชการบย.56/65อัญชลี/ไปราชการ/P1188/3600239310 8,880.00 19  ส.ค. 2565
35 คชจ.ไปราชการสอบคัดเลือก/ชัยชนะ/อัสนะ/1191/P1193/3600239649 23,432.00 19  ส.ค. 2565
36 เงินยืมราชการบย.53/65 รร.คุณธรรม สพฐ./โครงการ25/32000/หยาดฟ้า/1191/P1194/3600239657 8,760.00 19  ส.ค. 2565
37 เงินยืมราชการบย.54/65เกตนิกา/โครงการPerfect/1191/P1195/3600239668 4,450.00 19  ส.ค. 2565
38 คชจ.ประชุมผู้บริหาร สค.65/โครงการ29/100,000/1191/P1196/36000239672 875.00 19  ส.ค. 2565
39 คชจ.ประชุมโครงการระบบประกันคุณภาพฯ/ฐิตา/โครงการ30/45000/P1198/3600239689 8,550.00 19  ส.ค. 2565
40 คชจ.ประชุมกลั่นกรอง7กค.65/โครงการPetfect/1191/PA1192/3600239633 3,570.00 19  ส.ค. 2565
41 เบิกคชจ.กิจกรรมที่1,2/(13,16มิย.65)โครงการวัดและประเมินผลฯ/กอมารีย๊ะ/โครงการ45000/PA1192/3600239633 15,025.00 19  ส.ค. 2565
42 คชจ.โครงการตรวจสอบ29เมย,10,20,23,24,31พค,1,6,16,17,20มิย65โครงการ32/55000/1191/PA1192/3600239633 11,780.00 19  ส.ค. 2565
43 ค่าซ่อมบำรุงรถยนต์ กค735ปน./1191/P1212/3100170853/4100058668 20,865.00 20,865.00 22  ส.ค. 2565
44 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์สพป.ปน.2/1191/P1213/3100170847/4100058675 7,000.00 7,000.00 22  ส.ค. 2565
45 ค่าซื้อพานดอกไม้สนง./1191/P1214/3600240353 4,800.00 22  ส.ค. 2565
46 เงินยืมราชการบย.62/65รองชัยชนะ/3251=49500,1191=33178/P1219/3600241422 33,178.00 22  ส.ค. 2565
47 คชจ.ประชุมการบริหารอัตรากำลังฯ15สค.65/1191/P1223/3600241486 2,015.00 22  ส.ค. 2565
48 คชจ.ประชุมคณะกรรมการติดตามงบประมาณ2565/ช่อผกา/1191/P1228/3600242925 875.00 23  ส.ค. 2565
49 เงินยืมราชการบย.65/65/ซูไรนา/ไปราชการเครื่องราชฯ/1191/P1233/3600242512 30,220.00 23  ส.ค. 2565
50 เงินยืมราชการบย.63/65อภิญญา/โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร/โครง534240/1191/P1234/3600242523 272,235.00 23  ส.ค. 2565
51 ค่าวัสดุโครงการโรงเรียนคุณธรรม/1191/P1238/3100171711/4100059630 16,820.00 16,820.00 0.00 23  ส.ค. 2565
52 คชจ.ประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามฯ20เมย.65/ใช้สอย/เกษร/1191/PA1192/3600239633 1,050.00 19  ส.ค. 2565
53 ค่าจ้างทำตรายาง สพป.ปน.2/1191/P1239/3100173242/4100061547 9,760.00 9,760.00 24  ส.ค. 2565
54 ค่าวัสดุคัดเลิือกรางวัล/โครงการPetfect/1191/P1241/3100174489/4100063651 16,400.00 16,400.00 26  ส.ค. 2565
55 เงินยืมราชการบย.66/65มารีย๊ะ/P1244/3600249961/1191 132,445.00 30  ส.ค. 2565
56 คชจ.ประชุมคณะกรรมการจัดงานมหกรรม9สค.65/1191/P1246/3600250058 4,650.00 30  ส.ค. 2565
57 คชจ.อบรมschool health hero/17สค.65/โครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน56500/P1247/3600250063 3,970.00 30  ส.ค. 2565
58 เบิกเพิ่มจากบย.36/65ประชุมที่ปรึกษาฯนิภา/โครงการสำรองจ่ายกรณีเร่งด่วน/1191/P1248/3600250066 4,260.00 30  ส.ค. 2565
59 ค่าซ่อมบำรุงรถยนต์ นข1512/1191/P1250/3100177095 14,000.00 14,000.00 30  ส.ค. 2565
60 ค่าซ่อมบำรุงรถยนต์ นข953/1191/P1252/3100177103/4100066813 14,000.00 14,000.00 30  ส.ค. 2565
61 ค่าวัสดุสำนักงาน/1191/P1254/3100177610/4100067623 109,712.00 109,712.00 31  ส.ค. 2565
62 ค่าซ่อมบำรุงรถยนต์ นข1320ปน./1191/P1255/3100177613/4100067549 14,000.00 14,000.00 31  ส.ค. 2565
63 ค่าซ่อมบำรุงรถยนต์ กค4216/1191/P1256/3100177752/4100067569 23,600.00 23,600.00 31  ส.ค. 2565
64 เงินยืมราชการบย.64/65 มารีนี ยามา/โครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน56500/1191/P1266/3600253535 25,550.00 2  ก.ย. 2565
65 ค่าไปรษณีย์สำนักงาน สิงหาคม2565/1191/P1270/3200042233 4,775.00 6  ก.ย. 2565
66 ค่าขยะ/1191/P1272/3600256767 300.00 6  ก.ย. 2565
67 เบิกเกินส่งคืนเงินยืมราชการบย.54/65เกตนิกา/โครงการPerfect/1191/P1195/3600239668 -3,580.00 19  ก.ย. 2565
68 เงินยืมราชการบย.70/65สินุช/โครงการ215000/1191/P1287/3600260829 122,000.00 8  ก.ย. 2565
69 เงินยืมราชการบย.71/65สมบูรณ์ แซ่ลิ่ม/1191/โครงการ15250/P1288/3600260840 15,250.00 8  ก.ย. 2565
70 เบิกเกินส่งคืนเงินยืมราชการบย.56/65อัญชลี/ไปราชการ/P1188/3600239310 -1,120.00 8  ก.ย. 2565
71 เบิกเกินส่งคืนเงินยืมราชการบย.63/65อภิญญา/โครงการ534240เดิม/1191/P1234/3600242523 -4,135.00 14  ก.ย. 2565
72 เบิกเกินส่งคืนเงินยืมราชการบย.65/65/ซูไรนา/ไปราชการเครื่องราชฯ/1191/P1233/3600242512 -6,530.00 19  ก.ย. 2565
73 ค่าจ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ นข2113ปน./1191/P1289/3100186315/4100079782 14,000.00 14,000.00 12  ก.ย. 2565
74 คชจ.ประชุมทำแผน/นาอีม๊ะ/โครงการ กตปน.160800/1191/P1293/3600264198 15,315.00 12  ก.ย. 2565
75 คชจ.ไปราชการนิเทศ/5รายการ/โครงการ กตปน.160800/P1294/3600264214 8,000.00 12  ก.ย. 2565
76 คชจ.ประชุมฯ17,21,22สค.65/โครงการ กตปน.160800/P1295/3600264228 32,675.00 12  ก.ย. 2565
77 ค่าตอบแทนปฏิบัติงานล่วงเวลาราชการ/กลุ่มการเงิน/1191/P1296/3600264236 36,060.00 12  ก.ย. 2565
78 ค่าตอบแทนปฏิบัติงานล่วงเวลาราชการ/อัญชลี/1191/P1302/3600264371 23,000.00 12  ก.ย. 2565
79 คชจ.ประชุมมหกรรมวิชาการ25,29สค.65/มารีย๊ะ/1191/P1303/3600264379 7,210.00 12  ก.ย. 2565
80 คชจ.ไปราชการประชุมพัฒนาศึกษานิเทศก์/นาอีม๊ะ/1191/P1313/3600268304 2,700.00 14  ก.ย. 2565
81 ค่าวัสดุ/โครงการ215000/1191/P1334/3100188648/4100085989 39,000.00 39,000.00 14  ก.ย. 2565
82 คชจ.โครงการตรวจสอบ1-29 สค.65/สุคนธ์/1191/P1341/3600271274 6,460.00 16  ก.ย. 2565
83 คชจ.ไปราชการติดตามเด็กออกกลางคัน/สาวิตรี/1191/P1343/3600271284 2,760.00 16  ก.ย. 2565
84 คชจ.ไปราชการนิเทศ/กลุ่มยะรัง/โครงการกตปน./160800/1191/P1364/3600274007 6,600.00 19  ก.ย. 2565
85 ค่าโทรศัพท์DTAE กค.65/รอง/ผอ./กัลยา/1191/P1366/3600274025 2,606.61 19  ก.ย. 2565
86 ค่าโทรศัพท์DTAEสนง./สค.65/กัลยา/1191/P1367/3600274032 3,256.01 19  ก.ย. 2565
87 ค่าวัสดุ/โครงการสร้างความเข้มแข็ง45000/1191/P1385/3100194962 410.00 20  ก.ย. 2565
88 ค่าจ้างทำ VTR/โครงการ215000/1191/P1392/3100194909/4100095125 8,000.00 8,000.00 20  ก.ย. 2565
89 ซื้อวัสดุการไฟฟ้า หลอดไฟ้/กัลยา/1191/P1475/3600285171 185.00 26  ก.ย. 2565
90 ซ่อมแอร์4623=14.74/1191=65.70/2610=37.17/3274=49283.07/1697=499.39งบเขต49400.68+งบเหลือจ่าย499.32 65.70 21  ก.ย. 2565

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS)
Copyright@สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2
ติดต่อผู้พัฒนา