รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ปกส.ครูพี่เลี้ยงเเด็กพิการ9000จำนวน46อัตรามีค-เมย.65/1181  งบประมาณ 82,800.00 บาท เบิกจ่าย 67,680.00 บาท คงเหลือ 15,120.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 เงินสมทบปกส.ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ เมย.65/1181/P800/3600159302 20,700.00 26  เม.ย. 2565
2 เงินสมทบปกส.ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ มีค.65/1181/P714/3600106254 20,700.00 29  มี.ค. 2565
3 เงินสมทบปกส.ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ พค.65/1181/P871/3600170656 4,140.00 19  พ.ค. 2565
4 เงินสมทบปกส.ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ มิย.65/1181/P963/3600190361 4,140.00 16  มิ.ย. 2565
5 ค่าจ้างเหมาครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ กย.65/1181/P1502/3200046637 18,000.00 28  ก.ย. 2565

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS)
Copyright@สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2
ติดต่อผู้พัฒนา