รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ปกส.ครูพี่เลี้ยงเเด็กพิการ9000จำนวน46อัตรามีค-เมย.65/1181  งบประมาณ 82,800.00 บาท เบิกจ่าย 20,700.00 บาท คงเหลือ 62,100.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 เงินสมทบปกส.ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการเมย.65/1181/P800/3600159302 20,700.00 26  เม.ย. 2565

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS)
Copyright@สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2
ติดต่อผู้พัฒนา