รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าจ้างบุคลากรปฏิบัติงานในสำนักงานที่ขาดแคลน+ปกส.+เงินเพิ่มชดเชย ปกส. มีค-เมย.65/1186/3อัตรา  งบประมาณ 56,700.00 บาท เบิกจ่าย 56,700.00 บาท คงเหลือ 0.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 เงินสมทบปกส.เวรยามแม่บ้าน มีค.65/P708/3600110313 1,350.00 29  มี.ค. 2565
2 ค่าตอบแทนเวรยามแม่บ้าน มีค.65/1186/P719/3600110318 27,000.00 29  มี.ค. 2565
3 ค่าตอบแทนเวรยามแม่บ้านเมย.65/1186/P779/3600156020 27,000.00 21  เม.ย. 2565
4 เงินสมทบเวรยามแม่บ้านเมย.65/1186/P780/3600156127 1,350.00 21  เม.ย. 2565

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS)
Copyright@สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2
ติดต่อผู้พัฒนา