รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าใช้จ่ายในการเดินทางสำหรับการประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์และตรวจสอบความถูกต้อง แบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระหว่างวันที่ 20-25 มีนาคม 2565ณ โรงแรมแกรนด์ จอมเทียน พาเลช อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี/1106  งบประมาณ 5,500.00 บาท เบิกจ่าย 5,500.00 บาท คงเหลือ 0.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 คชจ.ไปราชการประชุมวิเคราะห์รายงานผู้สำเร็จการศึกษา/พรรณวดี/1106/P814/3600160415 5,500.00 28  เม.ย. 2565

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS)
Copyright@สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2
ติดต่อผู้พัฒนา