รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าจ้างเหมาบริการพนักงานธุรการ กพ.65/842/67 อัตรา  งบประมาณ 603,000.00 บาท เบิกจ่าย 603,000.00 บาท คงเหลือ 0.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 ค่าจ้างเหมาบริการธุรการโรงเรียน กพ.65/P629/3200009915 603,000.00 3  มี.ค. 2565

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS)
Copyright@สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2
ติดต่อผู้พัฒนา