รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าจ้างนักการภารโรง+ปกส.+เงินเพิ่มชดเชยปกส. กพ.65/8428/62อัตรา  งบประมาณ 585,900.00 บาท เบิกจ่าย 585,900.00 บาท คงเหลือ 0.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 ค่าจ้างนักการภารโรงsp2 กพ.65/842/P620/3600089456 162,000.00 3  มี.ค. 2565
2 ปกส.นักการภารโรงsp2 กพ.65/842/P621/3600091148 8,100.00 3  มี.ค. 2565
3 ค่าจ้างนักการภารโรงปกติ/กพ.65/842/P624/3600089969 396,000.00 3  มี.ค. 2565
4 ปกส.นักการภารโรงปกติ/กพ.65/842/P625/3600092828 19,800.00 3  มี.ค. 2565

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS)
Copyright@สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2
ติดต่อผู้พัฒนา