รายการเบิกจ่าย
 กลับ   โครงการส่งเสริมการอ่านตามรอยพระราชจริยวัตรสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดฯบ้านควนโนรี,ตุปะ,ละหารยามู,มายอสถิตย์ภูผา,ควนแปลงงู  งบประมาณ 50,000.00 บาท เบิกจ่าย 40,000.00 บาท คงเหลือ 10,000.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 ค่าจัดซื้อสื่อ/โครงการส่งเสริมการอ่านฯ/706/P993/3100145289/4100026077 40,000.00 40,000.00 21  มิ.ย. 2565

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS)
Copyright@สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2
ติดต่อผู้พัฒนา