รายการเบิกจ่าย
 กลับ   คชจ.ในการดำเนินงานโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย  งบประมาณ 5,000.00 บาท เบิกจ่าย 2,675.00 บาท คงเหลือ 2,325.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 ค่าจ้างทำป้ายไวนิลประชุมผู้บริหารพค.65/โครงการ29/100000/P845/3100126742 2,100.00 10  พ.ค. 2565
2 ปรับหมวดรายจ่ายบง.4623(20004360002002000000) -2,100.00 1  มิ.ย. 2565
3 ค่าวัสดุโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยฯ5000/331/P1487/3100204269 1,500.00 27  ก.ย. 2565
4 ค่าวัสดุโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยฯ5000/331/P1488/3600286734 1,175.00 27  ก.ย. 2565

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS)
Copyright@สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2
ติดต่อผู้พัฒนา