รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามแนวการดำเนินงานการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียนของสพฐ./194  งบประมาณ 12,500.00 บาท เบิกจ่าย 12,500.00 บาท คงเหลือ 0.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 ค่าวัสดุโครงการติดตามช่วยเหลือดูแลฯ/โครงการ23900(1600=12500/194=2500/งบเขต8900/P958/3100143219 2,500.00 2,500.00 15  มิ.ย. 2565
2 เงินยืมราชการบย.26/65/โครงการคัดเลือกสพท.ฯ/มารีนี/194/P959/3600189475 7,440.00 15  มิ.ย. 2565
3 ค่าวัสดุ/โครงการคัดเลือกสพท.ฯ/มารีนี/194/P1013/3100150159 2,560.00 30  มิ.ย. 2565
4 เบิกเกินส่งคืนเงินยืมราชการบย.26/65/โครงการคัดเลือกสพท.ฯ/มารีนี/194/P959/3600189475 -1,080.00 2  ส.ค. 2565
5 ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการบุคคล/P1538/3600294060 1,080.00 30  ก.ย. 2565

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS)
Copyright@สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2
ติดต่อผู้พัฒนา