รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าใช้จ่ายในการตรวจและประเมินผลงานทางวิชาการของขรก.และบุคลากรทางการศึกษาที่ขอรับการประเมินเพื่อให้มีและเลื่อนเป็นวิทยาฐานชำนาญการพิเศษ ปีงบประมาณ 2565  งบประมาณ 426,300.00 บาท เบิกจ่าย 336,326.00 บาท คงเหลือ 89,974.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 เงินยืมราชการบย.12/65/อดินันต์/207/P599/3600088014 28,575.00 23  ก.พ. 2565
2 เงินยืมราชการ บย.18/65/สาน๊ะ/207/P720/3600100185 7,685.00 30  มี.ค. 2565
3 เบิกชดใช้เงินทดรองราชการบย.5/65/207/P808/3600159583 128,648.00 26  เม.ย. 2565
4 เงินยืมราชการบย.24/65/สาน๊ะ/207/P916/3600179779 135,203.00 31  พ.ค. 2565
5 คชจ.ประเมินเลื่อนวิทยฐานะขรก.28และ22กค.65/อดินันต์/207/P1227/3600241545 34,215.00 22  ส.ค. 2565
6 เบิกเพิ่มเติมจากเงินยืิมบย.24/65/สาน๊ะ/207/P1227/3600241545 2,000.00 22  ส.ค. 2565

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS)
Copyright@สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2
ติดต่อผู้พัฒนา