รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าจ้างเหมาบริการพนง.ธุรการ9000 มค.65 จำนวน 67 อัตรา/208  งบประมาณ 603,000.00 บาท เบิกจ่าย 603,000.00 บาท คงเหลือ 0.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 ค่าจ้างเหมาบริการพนง.ธุรการ9000/มค.65/208/P480/3200017302 603,000.00 20  ม.ค. 2565

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS)
Copyright@สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2
ติดต่อผู้พัฒนา