รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าตอบแทนพนง.ธุรการ15000+ปกส. มค.65 จำนวน 47 อัตรา/208 (รวมเงินเพิ่มชดเชย ปกส.)  งบประมาณ 740,250.00 บาท เบิกจ่าย 740,250.00 บาท คงเหลือ 0.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 ค่าตอบแทนพนง.ธุรการ15000/มค.65/208/P481/3600063985 705,000.00 20  ม.ค. 2565
2 เงินสมทบปกส.พนง.ธุรการ15000/มค.65/208/P482/3600069005 35,250.00 20  ม.ค. 2565

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS)
Copyright@สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2
ติดต่อผู้พัฒนา