รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าตอบแทนนัการภารโรง+ปกส. มค.65 จำนวน 62 อัตรา (รวมเงินเพิ่มชดเชยเงิน ปกส.)  งบประมาณ 585,900.00 บาท เบิกจ่าย 585,900.00 บาท คงเหลือ 0.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 ค่าตอบแทนนักการภารโรง มค.65/208/P485/3600063987 396,000.00 20  ม.ค. 2565
2 เงินปกส.นักการภารโรง มค.65/208/P486/3600062358 19,800.00 20  ม.ค. 2565
3 ค่าตอบแทนนักการsp2 มค.65/208/P487/3600067404 162,000.00 20  ม.ค. 2565
4 เงินปกส.นักการsp2 มค.65/208/P488/3600067154 8,100.00 20  ม.ค. 2565

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS)
Copyright@สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2
ติดต่อผู้พัฒนา