รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าตอบแทนบุคลากรปฏิบัติงาน สนง.+ปกส. มค.65 จำนวน 3 อัตรา (รวมเงินเพิ่มชดเชยเงิน ปกส.)  งบประมาณ 28,350.00 บาท เบิกจ่าย 28,350.00 บาท คงเหลือ 0.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 ค่าตอบแทนบุคลากรปฏิบัติงาน สนง. มค.65/208/P489/3600069010 27,000.00 20  ม.ค. 2565
2 เงินปกส.บุคลากรปฏิบัติงาน สนง. มค.65/208/P490/3600069206 1,350.00 20  ม.ค. 2565

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS)
Copyright@สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2
ติดต่อผู้พัฒนา