รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าจ้างครูรายเดือนขาดแคลนครูขั้นวิกฤต+ปกส.มค.65 จำนวน 9 อัตรา (รวมเงินเพิ่มชดเชยเงินปกส.)  งบประมาณ 95,250.00 บาท เบิกจ่าย 95,250.00 บาท คงเหลือ 0.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 ค่าตอบแทนครูวิกฤต มค.65/208=95250/4555=24750//PQ483/3600060554 95,250.00 21  ม.ค. 2565

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS)
Copyright@สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2
ติดต่อผู้พัฒนา