รายการเบิกจ่าย
 กลับ   เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน ปกส.ลูกจ้างชั่วคราว ปี 2565   งบประมาณ 34,200.00 บาท เบิกจ่าย 34,200.00 บาท คงเหลือ 0.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการบุคคล/P1538/3600294060 34,200.00 30  ก.ย. 2565

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS)
Copyright@สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2
ติดต่อผู้พัฒนา