รายการเบิกจ่าย
 กลับ   เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน ปกส.ลูกจ้างชั่วคราว ปี 2565   งบประมาณ 34,200.00 บาท เบิกจ่าย 0.00 บาท คงเหลือ 34,200.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS)
Copyright@สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2
ติดต่อผู้พัฒนา